مدیریت فناوری اطلاعات, دوره (8), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (791-810)

عنوان : ( طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار )

نویسندگان: سعید مالکی نژاد , احمد توکلی , ناصر مطهری فریمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دستیابی به بیشترین سطوح سلامت در سازمان ها، فضایی برای مشارکت فعالانة کارکنان ضروری است. برای فعال سازی این مشارکت، سازمان ها به ابزارهایی برای سنجش مشارکت نیاز دارند تا با تعیین انحراف ها، برنامه ها را بازنگری کنند. این پژوهش به دنبال طراحی نوعی سیستم کمی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان در سلامت محیط کار است که بر قواعدی مبتنی باشد که بتواند این اندازه گیری را فارغ از تخمین روابط غیرخطی، بین متغیرهای مؤثر انجام دهد. بدین منظور طراحی نوعی سیستم استنتاج فازی مد نظر قرار گرفته است. نمرة مشارکت کارکنان به عنوان خروجی و عوامل زمینه ساز مشارکت در سلامت ب هعنوان ورودی های اصلاح شده صورت پذیرفت CT سیستم در نظر گرفته شدند. تولید قوانین با استفاده از روش 08 که بر پایة نمونه های آموزشی استوار است. در پایان ضمن تولید 17 قانون، سیستم با 5 نمونة 92 درصد به دست آمد . محققان تغییری در چگونگی / آزمایشی سنجش شد و میزان دقت 3 محاسبة میزان دقت نیز پیشنهاد دادند که سبب نزدیک تر شدن به واقعیت م یشود.

کلمات کلیدی

, انداز هگیری مشارکت, سلامت محیط کار, سیستم استنتاج فازی, مشارکت کارکنان عملیاتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065892,
author = {مالکی نژاد, سعید and توکلی, احمد and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار},
journal = {مدیریت فناوری اطلاعات},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5893},
pages = {791--810},
numpages = {19},
keywords = {انداز هگیری مشارکت، سلامت محیط کار، سیستم استنتاج فازی، مشارکت کارکنان عملیاتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار
%A مالکی نژاد, سعید
%A توکلی, احمد
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J مدیریت فناوری اطلاعات
%@ 2008-5893
%D 2017

[Download]