پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (10), شماره (37), سال (2018-1) , صفحات (129-155)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع )

نویسندگان: وحید قدیمی لوجلی , ناصر مطهری فریمانی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صاحب‌نظران سازمانی مختلفی به تبیین استراتژی‌های عمومی سازمان‌ها پرداخته‌اند و هرکدام از زاویه خود ساختاری از این استراتژی‌ها را برشمرده‌اند ولی بررسی میزان انطباق ساختارهای مختلف استراتژی، مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفت تا ابهام موجود برای مدیران و برنامه ریزان را که منبعث از تفاوت‌های موجود در ساختارهای مختلف استراتژی بود کمتر نماید. در مرحله نخست این پژوهش، پرکاربردترین ساختارهای استراتژی عمومی که در محیط علمی و اجرایی کشور مورد استفاده هستند شناسایی شدند و در مرحله بعد به بررسی تطبیقی آن‌ها اقدام گردید. بررسی تطبیقی طی دو گام صورت پذیرفت. در گام نخست مقایسه بین ساختارها به صورت دو به دو صورت پذیرفت و در گام بعدی نتایج مقایسات زوجی در قالب اشتراکات، اختلافات و انحصارات ساختارها جمع بندی گردید. اختلافات ساختارها در سه موضوع ظهور داشت: در عنوان استراتژی، در مفهوم استراتژی و در جایگاه ساختاری استراتژی. اشتراکات ساختارها نیز، استراتژی هایی را شامل ‌شد که در ساختارهای مختلف با عنوان یکسان، مفهوم یکسان و جایگاه یکسان مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایان از نتایج بررسی تطبیقی، ساختار جامعی از استراتژی‌های عمومی پیشنهاد گردیده است که می‌تواند به عنوان مرجعی جامع از استراتژی‌های سازمانی در اختیار برنامه ریزان استراتژیک قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, استراتژی عمومی, ساختار جامع استراتژی, برنامه‌ریزی استراتژیک, بررسی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065893,
author = {قدیمی لوجلی, وحید and مطهری فریمانی, ناصر and پویا, علیرضا},
title = {مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {37},
month = {January},
issn = {2538-3418},
pages = {129--155},
numpages = {26},
keywords = {استراتژی عمومی، ساختار جامع استراتژی، برنامه‌ریزی استراتژیک، بررسی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع
%A قدیمی لوجلی, وحید
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2018

[Download]