کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-02-16

عنوان : ( ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان )

نویسندگان: سعید نصرتی , ناصر مطهری فریمانی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوآوری امروزه بهعنوان یک هدف کلیدی غیرمالی شرکت، و بهعنوان مقولهای کلیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان بهحساب میآید. شرکتها سالانه میلیاردها دلار جهت نوآوری هزینه مینمایند. بااینوجود بخش مهمی از این فرآیند مهم اغلب مورد فراموشی و عدم توجه قرار میگیرد که آنهم سنجش صحیح نوآوری است. شرکتهای اندکی فعالیتهای نوآورانهشان را در کنار دیگر مقولهها بهدقت موردسنجش و ارزیابی قرار میدهند، که دلیل این امر وجود مدلهای متفاوت سنجش نوآوری در تحقیقات تجربی میباشد که خود مانعی است برای یک رویکرد پایدار در عوامل پیشران و نتایج نوآوری. بنابراین، جهت معرفی یک مدل جامع در این پژوهش 6 مدل سنجش نوآوری در مقالات مختلف که مدل سنجش نوآوری برای سازمان معرفی نمودهاند را موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس مرور و مقایسه مدلهای سنجش نوآوری انتخابشده، مدلی جامع جهت سنجش نوآوری در مطالعات آینده سازمان ارائهشده است، که در این مدل شاخص هایی جهت سنجش نوآوری و عوامل موثر در سازمان معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, نوآوری, شاخص های سنجش نوآوری, عوامل موثر در سنجش نوآوری, مدل نوآوری در سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065899,
author = {نصرتی, سعید and مطهری فریمانی, ناصر and خوراکیان, علیرضا},
title = {ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان},
booktitle = {کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوآوری، شاخص های سنجش نوآوری، عوامل موثر در سنجش نوآوری، مدل نوآوری در سازمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان
%A نصرتی, سعید
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A خوراکیان, علیرضا
%J کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]