تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (52), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (527-549)

عنوان : ( بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد )

نویسندگان: پروین تشکری صالح , مهدی خداپرست مشهدی , مهدی فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده، افراد در رفتار بین دوره‌ای به سمت اکنون تورش دارند. پژوهش‌های بسیاری در مورد عوامل مؤثر بر اکنون‌گرایی انجام شده‌اند. فرضیه این پژوهش این است که عدم تضمین محیطی باعث اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای مصرف پس‌انداز می‌شود و حفظ حقوق مالکیت با کاهش نااطمینانی در جامعه بر ترجیحات زمانی افراد اثر می‌گذارد. در این مطالعه، با کمک الگوی ریاضی و مطالعه پیشینه موضوع به بررسی نظری موضوع پرداخته و با روش تجربی فرضیه خود را آزموده‌ایم. در این آزمایش 130 دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در دو گروه شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی(اکنون‌گرایی و نرخ ترجیح زمانی) آنها، با روش آزمایشگاهی" فهرست قیمتی چندگانه"(که انتخاب‌های بین مصرف حال و آینده است) استخراج شده است. گروه اول هیچ‌گونه تضمینی دریافت نکردند و به گروه دوم تضمین‌هایی داده شد که اطمینان حاصل کنند پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام خواهد شد. لذا تفاوت هزینه مبادله دریافت فوری و تأخیری حداقل شد. نتایج آزمایش نشان میدهد شرکت کنندگان هر دو گروه در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی دارند. پارامتر اکنون‌گرایی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش که تضمین دریافت کردند به طور معناداری کوچکتر است. بنابراین، در گروه کنترل به دلیل نااطمینانی محیط، تورش اکنون‌گرایی بیشتر است. با توجه به نتایج این تحقیق کاهش نااطمینانی و تضمین امنیت می‌تواند در تصمیمات بین دوره ای مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, نرخ ترجیح زمانی, اکنون گرایی, تورش شناختی, حقوق مالکیت, اقتصاد آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065904,
author = {تشکری صالح, پروین and خداپرست مشهدی, مهدی and فیضی, مهدی},
title = {بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2017},
volume = {52},
number = {3},
month = {December},
issn = {0039-8969},
pages = {527--549},
numpages = {22},
keywords = {نرخ ترجیح زمانی، اکنون گرایی، تورش شناختی، حقوق مالکیت، اقتصاد آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد
%A تشکری صالح, پروین
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فیضی, مهدی
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2017

[Download]