پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (5), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (111-130)

عنوان : ( بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین )

نویسندگان: عبدالمنصور طهماسبی , محمدهادی اعظمی , علی ولیخانی , عباسعلی ناصریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: داشتن یک گلهی شیری خوب به پرورش اصوویی و صوحیگ گوسوایههوا بتوتگی داردب بهدوود شاخصهای سلامتی و رفاه در گوسایهها منجر به تویید تلیتههای سایم و با ظرفیت بالای تویید شیر و گوسوایه آوری خواهد شدب از سوی دیگر حصول بیشنهی بازده پرورش گوسایهها بهتر است با روشهای کم خطر و بوا کمترین خطرات جاندی، صورت پذیردب با توجه به مشکل مقاومت به آنتی بیوتیکهوا و باییمانوده هرموو هوای رشد در بد حیوانات، پریبیوتیکها جایگزینهای جذابی برای بررسی خواهند بودب مواد و روشها: بهمنظور بررسی استفاده از پریبیوتیک اینویین بر عملکرد رشد، فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی کویو گوسایههای شیرخوار، 24گوسایه ماده هلشتاین (با سن 18±3روز و وز 36±4کیلوگرم) بوه طور تصادفی به یکی از گروههای شیر بدو افزودنی (شاهد،) گوسایههای دریافت کننده شیر به همراه 3/5گرم اینویین در روز و گوسایههای دریافت کننده شیر به همراه 7گرم اینویین در روز اختصاص داده شدندب آزمایش شامل یک هفته عادت پذیری به خوراک، جایگاه و شرایط آزمایش و شش هفته نمونه گیری و ثدت نتوای بوودب گوسایهها زمانی که برای سه روز متوایی 900گرم از خوراک آغازین (بر اساس ماده خشک) مصرف کردنود، از شیر گرفته شدندب اندازهگیری مصرف ماده خشک و ثدت نمره مدفوع به صورت روزانه و وز کشوی بوه طوور هفتگی انجام شدب نمونهگیری مدفوع در هفته سوم و ششم و نمونهگیری خوو در هفتوه دوم، اهوارم و ششوم آزمایش انجام گرفتب a.tahmasbi@lycos.com :*نویتنده متئول عبدالمنصور طهماسبی و همکاران 112 یافتهها: هیچ اختلاف معنیداری بین تیمارها در مصرف ماده خشوک، میوانگین افوزایش وز روزانوه و وری تددیل وجود نداشتب افزود پریبیوتیک اینویین به شیر تاثیر معنیداری بر غلظت فراسنجههای خوونی نداشوت هر اند که غلظت کلتترول و تریگلیترید در گوسایههای دریافت کننده اینویین میل به کاهش داشوتب مقودار pHمدفوع و شمار باکتریهای لاکتوباسیل و کلی فرم تحت تاثیر تیمارها یرار نگرفتندب نتیجهگیری کلی: نتای مطایعه حا ر نشا داد که تکمیل کرد شیر با اییگوساکارید اینویین بر عملکورد رشود، مصرف مادهی خشک، وری تدودیل، شومار لاکتوباسویلهوا و کلویفورمهوای کویوو، اسویدیتهی مودفوع و فراسنجههای خونی گوسایههای ماده هلشتاین تاثیر معنیداری ندارد

کلمات کلیدی

, اینویین, گوسایه شیرخوار, عملکرد رشد, لاکتوباسیل, کلیفرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065905,
author = {طهماسبی, عبدالمنصور and اعظمی, محمدهادی and ولیخانی, علی and ناصریان, عباسعلی},
title = {بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4253},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {اینویین، گوسایه شیرخوار، عملکرد رشد، لاکتوباسیل، کلیفرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A اعظمی, محمدهادی
%A ولیخانی, علی
%A ناصریان, عباسعلی
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2017

[Download]