پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2018-11) , صفحات (707-721)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجرای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L..) در میناب )

نویسندگان: محمدرضا یزدان پناه , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , دکتر علی شهریاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میناب در ۱۰۵ کیلومتری شرق بندرعباس اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خرد شده (split-split-plot) و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل مقادیر آبیاری در ۳ سطح (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع) به‌عنوان کرت‌های اصلی، تاریخ کاشت در سه سطح (۵ تیر، ۲۰ شهریور و ۱۰ مهر) به‌عنوان کرت‌های فرعی و همچنین سه سطح کودی (کود گاوی، کود شیمیایی و۵۰% کود گاوی و ۵۰ % کود شیمیایی) به‌عنوان کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان دادند که بیش‌ترین ارتفاع بوته (۷/۱۲۷ سانتی‌متر) و قطر ساقه (۹۷/۱ سانتی‌متر) با آبیاری در سطح ۶۰ درصد تبخیر و تعرق از گیاه مرجع به‌دست آمد. کم‌ترین تعداد ساقه رویا (۲۰/۳ ساقه در هر بوته) و وزن خشک کاسبرگ (۴۸/۱۸ گرم در هر بوته) با ۱۰۰ درصد تبخیر و تعرق از گیاه مرجع حاصل آمد. تعداد کل ساقه، تعداد ساقه زایا، وزن خشک گل و وزن خشک کل گیاه با افزایش درصد تبخیر و تعرق از گیاه مرجع روندی کاهشی را نشان دادند به‌طوری‌که کم‌ترین آن‌ها (به‌ترتیب با ۷۰/۷ ساقه، ۵۲/۴ ساقه، ۲۸/۴ گرم و ۱/۳۷۷ گرم در هر بوته) در ۱۰۰ درصد تبخیر و تعرق از گیاه مرجع به‌دست آمدند. با تأخیر در کاشت روندی کاهشی در برخی از صفات مشاهده شد به‌طوری‌که کم‌ترین ارتفاع بوته (۲/۱۰۸ سانتی‌متر)، قطر ساقه (۳۲/۱ سانتی‌متر)، تعداد کل ساقه (۳۰/۷ ساقه در هر بوته)، تعداد ساقه زایا (۹۴/۳ ساقه در هر بوته)، وزن خشک کاسبرگ (۱۵/۱۶ گرم در هر بوته)، وزن خشک گل (۶۵/۳ گرم در هر بوته) و وزن خشک کل گیاه (۰/۲۱۲ گرم در هر بوته) در تاریخ کشت ۱۰ مهر ماه به‌دست آمد. همچنین با کاربرد ۱۰۰ درصد کود دامی بیش‌ترین قطر ساقه (۸۵/۱ سانتی‌متر)، تعداد کل ساقه (۷۸/۱۰ ساقه در هر بوته)، تعداد ساقه زایا (۲۲/۷ ساقه در هر بوته)، وزن خشک کاسبرگ (۰۲/۲۱ گرم در هر بوته)، وزن خشک گل (۵۹/۶ گرم در هر بوته) و وزن خشک کل گیاه (۰/۴۲۰ گرم در هر بوته) حاصل شد در حالی‌که بیش‌ترین ارتفاع بوته (۱/۱۲۵ سانتی‌متر) و تعداد ساقه رویا (۶۱/۳ ساقه در هر بوته) با کاربرد ۱۰۰ درصد کود شیمیایی حاصل شد. با آبیاری در سطح ۱۰۰ درصد تبخیر و تعرق در تاریخ کاشت ۱۰ مهرماه کم‌ترین قطر ساقه، تعداد ساقه زایا، تعداد ساقه رویا، وزن خشک کاسبرگ و وزن خشک گل در هر بوته حاصل شد. بالاترین قطر ساقه، تعداد ساقه زایا و وزن خشک کاسبرگ در هر بوته در تیمار ۱۰۰ درصدکود گاوی و با آبیاری در سطح ۶۰ درصد تبخیر و تعرق به‌دست آمد در حالی‌که با اعمال همین تیمار کودی (۱۰۰ درصدکود گاوی) و با آبیاری در سطح ۸۰ درصد تبخیر و تعرق بالاترین تعداد ساقه رویا در هر بوته حاصل شد. در تیمار ۱۰۰ درصد کود گاوی در تاریخ کاشت ۵ تیرماه بیش‌ترین تعداد کل ساقه، تعداد ساقه زایا، وزن خشک کاسبرگ و وزن خشک گل در هر بوته بالاترین مقدار را داشتند در صورتی‌که در همین تاریخ کاشت (۵ تیرماه) تیمار کودی ۱۰۰ درصد کود شیمیایی، بیش‌ترین ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد ساقه رویا در هر بوته به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

کود شیمیایی; کود گاوی; عملکرد کاسبرگ; عملکرد گل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065915,
author = {یزدان پناه, محمدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and دکتر علی شهریاری},
title = {تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجرای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L..) در میناب},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {707--721},
numpages = {14},
keywords = {کود شیمیایی; کود گاوی; عملکرد کاسبرگ; عملکرد گل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجرای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L..) در میناب
%A یزدان پناه, محمدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A دکتر علی شهریاری
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]