پژوهش های خاک, دوره (31), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (432-440)

عنوان : ( مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی )

نویسندگان: احسان اله قاسمی , امیر فتوت , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک از جمله پیچیدهترین بخشهای محیط زیست است که سلامت اکوسیستمها تا حد زیادی به کیفیت آن بستگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوتهای رفتاری فلزات سنگین سرب و روی در حضور مواد هیومیکی انجام ،250 ، شد. به این منظور آزمایشات به صورت پیمانهای شامل سطوح فلز سنگین (روی و سرب)، غلظتهای اولیه ( 0 1500 و 2000 میلی گرم بر لیتر) در حضور و عدم حضور فولویک اسید در قالب یک طرح کاملاً ،1000 ،500 تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام گرفت. نتایج نشان داد که در عدم حضور فولویک اسید جذب سرب بیشتر از روی بود . همچنین در حضور فولویک اسید، جذب سرب و روی به طور معنادار ( 0.05 < P) به ترتیب افزایش و کاهش یافت با بود و استفاده از اطلاعات بدست آمده از همدمای فروندلیچ تخمین زده شد که فرایند جذب، احتمالاً شیمیایی بوده و با توجه به اینکه دادههای آزمایشی بهطور مناسب با همدمای فروندلیچ برازش یافتند، انرژی پیوند جذب بهطور یکنواخت توزیع شده است.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, مواد هیومیکی, همدمای فروندلیچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065921,
author = {قاسمی, احسان اله and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2017},
volume = {31},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7124},
pages = {432--440},
numpages = {8},
keywords = {فلزات سنگین، مواد هیومیکی، همدمای فروندلیچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی
%A قاسمی, احسان اله
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2017

[Download]