علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (28), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (115-142)

عنوان : ( میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , حسین استیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تحلیل ناخطی صفحه های خمشی با فن تفاوت محدود است. راهکار رهایی پویا بر پایة میرایی متغیر رابطه سازی خواهد شد. برای رسیدن به همگرایی مناسب، از سه معیار سرعت، کارمایة جنبشی و نسبت جابه جایی دو گام پیاپی بهره جویی می شود. برای مسئله های گوناگون صفحة خمشی، مقایسة پاسخ های حل با میرایی متغیر و ثابت انجام می پذیرد. تجربه های عددی نشان می دهند که میرایی متغیر، شایسته تر از گونة ثابت است. با وجود این، روش پیشنهادی نویسندگان سبب کاهش شمار تکرارها و زمان تحلیل خواهد شد. آشکار می شود که با وجود توانایی های تفاوت محدود، این روش به انتخاب پاره ای از عامل ها بسیار حساس می باشد. به گونه ای که تغییر اندک در مقدار این عامل ها، سبب افزایش شمار تکرارها و زمان تحلیل و گاه واگرایی پاسخ خواهد شد. دیگر هدف این مقاله، مرور کوتاهی بر پژوهش های راه حل رهایی پویای صفحه های خمشی می باشد.

کلمات کلیدی

رهایی پویا; تفاوت های محدود; میرایی; معیار همگرایی; صفحة خمشی; تغییرشکل های بزرگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065925,
author = {رضائی پژند, محمد and استیری, حسین},
title = {میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2017},
volume = {28},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۸X},
pages = {115--142},
numpages = {27},
keywords = {رهایی پویا; تفاوت های محدود; میرایی; معیار همگرایی; صفحة خمشی; تغییرشکل های بزرگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا
%A رضائی پژند, محمد
%A استیری, حسین
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ ۲۰۰۸-۹۱۸X
%D 2017

[Download]