مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (59-86)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه )

نویسندگان: مهدی قانعی اصل , عباسعلی سلطانی , سیدمهدی مصطفوی ترقی , علی زبرجدی مشفق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اوایل دهه 1970و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان وخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت ها را تهدید می کند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه شده است. شاخصه های غنای کفافی، تامین هزینه های خود فرد و افراد واجب النفقه ی او، متناسب با شان آنها در طول دوره یک ساله و با بهره گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب وکار نیز در دامنه دارایی های فقرزدا قرار نمی گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: فقر, فقه امامیه, غنای کفافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065942,
author = {مهدی قانعی اصل and سلطانی, عباسعلی and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and علی زبرجدی مشفق},
title = {بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه},
journal = {مطالعات اقتصاد اسلامی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4102},
pages = {59--86},
numpages = {27},
keywords = {کلیدواژگان: فقر، فقه امامیه، غنای کفافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه
%A مهدی قانعی اصل
%A سلطانی, عباسعلی
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A علی زبرجدی مشفق
%J مطالعات اقتصاد اسلامی
%@ 2008-4102
%D 2017

[Download]