اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18

عنوان : ( ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای )

نویسندگان: رضا چمنی , محمود آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه مناطق شهری و بهرهبرداری بیش از حد اراضی در دهههای اخیر موجب تغییر در شرایط و خصوصیات هیدرولوژیکی حوزههای آبخیز شده است که از اثرات آن ایجاد رواناب به صورت سیلابهای مخرب میباشد. استفاده از مدلهای هیدروژیکی روشی مناسب برای شناخت حوضه و پیشبینی اثرات مداخله انسانی میباشد که هر روز توسعه برای شبیهسازی دبی رودخانه J مییابد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد مدل توزیعی و فرآیندگرای 2000 حوزه آبخیز چهل چای در استان گلستان میباشد. به منظور مدلسازی حوضه، نقشههای کاربری اراضی، زمینشناسی و خاکشناسی حوضه و دادههای روزانه دما و بارندگی ایستگاههای منطقه برای سال 2002 تا 2012 اخذ شد و به مدل 2002 واسنجی و - معرفی گردید. مدل با استفاده از آمار دبی روزانه ایستگاه خروجی حوضه برای دوره زمانی 2010 2011 اعتبارسنجی گردید. نتایج شبیهسازی نشان داد که ضریب کارایی نش- ساتکلیف و ضریب همبستگی - دوره 2012 0 میباشد. نتایج شبیهسازی و مقایسه آن با مطالعات / 0 و 72 / 0 و دوره اعتبار سنجی به ترتیب 86 / برای دوره واسنجی 77 می تواند ابزار مناسبی برای شبیهسازی حوضه باشد.

کلمات کلیدی

, مدل J2000, شبیه سازی حوضه, بارش- رواناب, رودخانه چهل چای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065953,
author = {چمنی, رضا and آذری, محمود},
title = {ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {مدل J2000، شبیه سازی حوضه، بارش- رواناب، رودخانه چهل چای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای
%A چمنی, رضا
%A آذری, محمود
%J اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری
%D 2017

[Download]