حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (356-361)

عنوان : ( بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.) )

نویسندگان: اکبر علی وردی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستجو جهت پیدا کردن مواد طبیعی که استعداد کاربرد به همراه مواد شیمیایی کشاورزی را داشته باشد از اولویت¬های پژوهشی در زمینه کاربرد این مواد می¬باشد. از اینرو، یک آزمایش واکنش به مقدار علف¬کش تحت شرایط گلخانه¬ای جهت بررسی فعالیت فعالیت روغن¬های اسانسی سیاه دانه، رازیانه، کندور و گل سرخ، هر کدام در دو غلظت ۵/۰ و ۱ درصد حجمی/حجمی(v/v)، در بهینه¬سازی کارایی علف¬کش ایمازتاپیر بر روی علف¬هرز تاتوره اجرا شد. بر اساس شیب منحنی¬های واکنش به مقدار علف¬کش، اگر تمامی این مواد افزودنی در غلظت¬های مورد بررسی به تنهایی و بدون علف¬کش به کار برده شوند، از نظر زیستی بر روی تاتوره غیر فعال خواهند بود. وقتی که این مواد افزودنی به محلول پاشش علف¬کش ایمازتاپیر افزوده شد، بهبود معنی¬داری در کارایی آن مشاهده شد. در بین مواد افزودنی مورد بررسی، تنها در مورد روغن سیاه دانه، افزایش غلظت ماده افزودنی سبب بهبود معنی¬داری در کارایی علف¬کش شد. بر اساس داده¬های وزن تر تاتوره، کارایی ایمازتاپیر با کاربرد ۱ درصد (v/v) از روغن رازیانه تا حدود ۶۱/۴ برابر بهبود پیدا کرد. در حالی که، بر اساس داده¬های وزن خشک تاتوره، کارایی ایمازتاپیر با کاربرد ۱ درصد (v/v) از اسانس کندور تا حدود ۵۰/۴ برابر بهبود پیدا کرد. این تحقیق ثابت کرد که مواد طبیعی مورد بررسی دارای استعداد قابل توجهی در بهبود کارایی علف¬کش ایمازتاپیر در کنترل علف¬هرز تاتوره می باشند. بنابراین، این مواد را می¬توانند به عنوان مواد افزودنی با پایه گیاهی مناسب بکار برد.

کلمات کلیدی

روغن اسانس; علف کش; مواد افزودنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065958,
author = {اکبر علی وردی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {356--361},
numpages = {5},
keywords = {روغن اسانس; علف کش; مواد افزودنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.)
%A اکبر علی وردی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]