اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی , 2017-04-27

عنوان : ( تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک , علی فرهبد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خدمات حمل و نقل خصوصی به عنوان یکی از متولیان ارایه خدمات حمل و نقل، همواره به صورت سنتی و دور از راهکارهای هوشمندسازی و تکنولوژی اطلاعات در ایران فعالیت میکنند. همواره ذینفعان این صنعت نگرانیهایی مانند افزایش نرخ سوخت، امنیت مسافر و رانندهها، کاهش سفرهای خالی، مدیریت رزرو سرویسها، ارتباط لحظهای مرکز تماس با رانندهها، رصد لحظهای موقعیت و وضعیت رانندهها را دارند. سامانه هوشمند آس راهکار مناسبی را برای این نگرانیها ارایه کرده است. در این در شهر مشهد استفاده 1395 تاکسیران در تیر ماه 100 پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه از شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از دیدگاه ماهیت و روش؛ پیمایشی- توصیفی است. نتایج آماری حاصل از این پژوهش، ساعت کار، خودروی مورد علاقه، درصد مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس، میزان مصرف اینترنت، استفاده از نرم افزارهای شبکه اجتماعی و مواردی دیگر را نشان میدهد. پس از تحلیل دادهها و بررسی فرضیهها استفاده از این سامانه افزایش رضایتمندی ذینفعان را نشان میدهد. در نتیجه به منظور دستیابی به اهداف هوشمندسازی، افزایش بهرهوری، کاهش سفرهای خالی تاکسیرانان، کاهش مصرف سوخت و مدیریت دقیقتر بر فرآیندها توصیه میشود از سامانه هوشمند این پژوهش استفاده شود.

کلمات کلیدی

, سامانه هوشمند, خدمات حمل و نقل, رضایتمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065962,
author = {حسینی سنو, سیدامین and گنجی بیدمشک, الفت and فرهبد, علی},
title = {تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی},
year = {2017},
location = {نهران, ايران},
keywords = {سامانه هوشمند، خدمات حمل و نقل، رضایتمندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن
%A حسینی سنو, سیدامین
%A گنجی بیدمشک, الفت
%A فرهبد, علی
%J اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
%D 2017

[Download]