علوم آب و خاک, دوره (22), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (373-394)

عنوان : ( تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری )

نویسندگان: محسن جهان , محمد بهزاد امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل عاملی یکی از تکنیک‎های آماری چند متغیره است که بین متغیرهای به ظاهر بی‎ارتباط رابطه برقرار کرده و محقق را در یافتن دلایل پنهان وقوع یک رخداد یاری می‎کند. به‎منظور بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری و محلول‎پاشی اسیدهیومیک و تعیین عامل‎های مؤثر بر کارآیی مصرف آب کنجد -Sesamum indicum L.-، ذرت -Zea mays L.- و لوبیا -Phaseolous vulgaris L.-، آزمایشی در سال زراعی 94- 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به‎صورت کرت‎های خرد شده در قالب طرح پایه‎ی بلوک‎های کامل تصادفی به تفکیک برای سه گیاه کنجد، ذرت و لوبیا با سه تکرار انجام شد. کاربرد -6 کیلوگرم در هکتار- و عدم کاربرد اسیدهیومیک در کرت‌های اصلی و سطوح آبیاری -50 و 100 درصد نیاز آبی گیاهان مورد مطالعه- در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که در کنجد، بیشترین عملکرد دانه و ماده‎ی خشک در تیمار 100 درصد نیاز آبی و محلول‎پاشی اسیدهیومیک بدست آمد. در ذرت، محلول‎پاشی اسیدهیومیک در شرایط تأمین 50 درصد نیاز آبی منجر به تولید بیشترین وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و پی‎اچ خاک شد. بیشترین وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و میزان فسفر خاک در زراعت لوبیا در تیمار 100 درصد نیاز آبی و محلول‎پاشی اسیدهیومیک بدست آمد. نتایج تجزیه‎ی عاملی نشان داد که در کنجد متغیرهای عملکرد دانه، عملکرد ماده‎ی خشک، وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، فسفر و کارآیی مصرف آب در عامل اول و متغیرهای نیتروژن خاک، پی‌اچ و شوری خاک در عامل دوم قرار گرفتند. در ذرت، عملکرد دانه با متغیرهای عملکرد ماده‎ی خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، فسفر، شوری و پی‌‎اچ خاک و کارآیی مصرف آب و در لوبیا، با متغیر کارآیی مصرف آب در یک گروه قرار گرفت. به طورکلی، یافته‎های این پژوهش نشان داد که شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در هر عامل و نامگذاری منطقی آن با توجه به دانش اکوفیزیولوژیکی گیاه زراعی مربوطه می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت مستقیم متغیرهای مؤثر در آن عامل در جهت بهبود کارآیی مصرف آب باشد.

کلمات کلیدی

, خشکی, بار عاملی, سرعت رشد محصول, شوری خاک, نیاز آبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065972,
author = {جهان, محسن and محمد بهزاد امیری},
title = {تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2018},
volume = {22},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {373--394},
numpages = {21},
keywords = {خشکی، بار عاملی، سرعت رشد محصول، شوری خاک، نیاز آبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری
%A جهان, محسن
%A محمد بهزاد امیری
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2018

[Download]