علوم مدیریت ایران, دوره (12), شماره (46), سال (2017-9) , صفحات (81-113)

عنوان : ( شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل )

نویسندگان: سعیده باباجانی محمدی , سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی , رضا تهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می¬کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می¬یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم¬گیری غیرمنطقی سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم-کارآیی بازار می¬شود. هدف این مقاله، شناسایی عمده¬ترین سوگیری¬های سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه با استفاده از روش فراتحلیل است. به همین جهت، با بررسی نظام¬مندی که در پایگاه¬های معتبر داخلی و خارجی (در دوره زمانی 2016-1980) صورت گرفته، در نهایت تعداد 60 مقاله که از روش تحلیل آماری یکسان در مورد سوگیری¬های سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه استفاده کرده بودند با بهر¬ه¬گیری از نرم¬افزارCMA2 ، عمده¬ترین سوگیری¬های شناختی و عاطفی سرمایه¬گذاران مشخص گردید. سوگیری¬های شناختی شامل؛ اعتماد بیش از حد، اتکاء و تعدیل، نمایندگی، خوداسنادی، محافظه¬کاری، ابهام¬گریزی، حسابداری ذهنی، رویدادهای اخیر، شکل¬دهی، اثر وضعی، خودکنترلی، و سوگیری¬های عاطفی عبارت از: خوش¬بینی، زیان¬گریزی و پشیمان¬گریزی هستند.

کلمات کلیدی

, مالی رفتاری, بازار سرمایه, تئوری چشم¬انداز, سوگیری شناختی, سوگیری عاطفی, فراتحلیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065977,
author = {باباجانی محمدی, سعیده and مرتضوی, سعید and مهارتی, یعقوب and رضا تهرانی},
title = {شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل},
journal = {علوم مدیریت ایران},
year = {2017},
volume = {12},
number = {46},
month = {September},
issn = {****-0139},
pages = {81--113},
numpages = {32},
keywords = {مالی رفتاری، بازار سرمایه، تئوری چشم¬انداز، سوگیری شناختی، سوگیری عاطفی، فراتحلیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل
%A باباجانی محمدی, سعیده
%A مرتضوی, سعید
%A مهارتی, یعقوب
%A رضا تهرانی
%J علوم مدیریت ایران
%@ ****-0139
%D 2017

[Download]