دومین همایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2014-09-30

عنوان : ( نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , سمانه شکاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از همان ابتدای تدوین دستورزبان فارسید اصطلاحات به کار رفته در این حوزه از دانش زبانید تحت تأثیر اصطلاحات صرفی و نحوی عربی بوده است. جدای از آثاری که در خلال مباحث دیگر به مباحت دستوری فارسی یرداخته اند-همچون دانشنامه علایید اساس الاقتباسد الم جم فی م اییر اش ار ال جمد فرهنگ جهانگیری و ... - از نخستین اثر مستقل دستور فارسی که در حال حاضر موجود است و چاپ شده ) منهاج الطل محمد بن الحکیم الزینیمی الشندونی الصینی مت ل به قرن یازدهم هجری قمری( تا آخرین آثار دستوری امروزید همگی به لحاو کاربرد اصطلاحات به نوعی از صرف و نحو عربی تأثیر یریرفته اند؛ اصطلاحاتی همچون ف لد مسند و مسند الیهد صفتد مف ولد تمییز و ... . هدف نوشتار حاضر بررسی انتقادی این گونه اصطلاحات مشترک و میزان درستی یا نادرستی کاربرد آنها در مورد موضوعات دستوری فارسی است.

کلمات کلیدی

, صرف و نحو عربی, دستور فارسی, وام گیری, اصطلاحات دستوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065981,
author = {مهدوی, محمدجواد and شکاری, سمانه},
title = {نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی},
booktitle = {دومین همایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صرف و نحو عربی، دستور فارسی، وام گیری، اصطلاحات دستوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی
%A مهدوی, محمدجواد
%A شکاری, سمانه
%J دومین همایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
%D 2014

[Download]