علوم دامی ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (197-206)

عنوان : ( تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی )

نویسندگان: سیدمهدی حسینی وردنجانی , محمد مهدی شریعتی , حسین نعیمی پوریونسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، روش برای پیش بینی فراسنجه های ناشناختۀ پنج مدل بهترین پیش بینی نااریب خطی ژنگانی )ژنومی G-BLUP ( از روش بیز و نمونه گیری گیبس استفاده شد. در هر مدل از مقیاسهای متفاوتی برای ماتریس G شامل استفاده از فراوانی آللی جمعیت بنیان گذار ) Gfoun ،) فراوانی آللی جمعیت مرجع ) Gref (، فراوانی آللی برابر با 5 / 0 ( G05 (، یک ماتریس نرمال شده با میانگین عنصرهای قطری برابر با یک ( Gnorm ( و یک ماتریس G وزن شده با ماتریس A ( Gwei (، استفاده شد. برای مقایسۀ نتایج از یک جمعیت دارای آمیزش تصادفی و یک جمعیت انتخاب شده، برای صفتی با وراثت پذیری 25 / 0 روی یک ژنگان با QTL 105 و 3000 نشانگر تک نوکلئوتیدی روی سه کروموزوم استفاده شد. نتایج نشان داد، عنصرهای ماتریس های G در مقایسه با ماتریس A واریانس بالاتری دارند. میانگین عنصرهای قطری و غیر قطری به غیراز Gnorm و Gwei از عنصرهای متناظر در A بالاتر بودند. روش های Gnorm-BLUP و G05-BLUP در مقایسه با سه روش دیگر منجر به برآورد متورم واریانس ژنتیکی شدند که این تورم در جمعیت انتخاب شده کمتر بود. میانگین درستی پنج مدل G-BLUP در جمعیت تصادفی 084 / 0 بالاتر ) 736 / 0 در مقابل 652 / 0 ( از جمعیت انتخاب شده و میانگین اریبی 014 / 0 پایین تر ) 026 / 0 در مقابل 04 / 0( بود. اریبی پیش بینی ارزش اصلاحی حقیقی جمعیت انتخاب شده با استفاده از Gwei نزدیک به صفر ولی با Gref بیشتر از 06 / 0 بود. بیشترین درستی و کمترین اریب می تواند با استفاده از فراوانی آللی جمعیت مرجع که با ماتریس A مقیاس شده اند، بهدست آید.

کلمات کلیدی

, اعتبارسنجی متقابل, پیش بینی ژنگانی, روش بیز, فراوانی آللی, قابلیت پیش بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065982,
author = {حسینی وردنجانی, سیدمهدی and شریعتی, محمد مهدی and نعیمی پوریونسی, حسین},
title = {تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4773},
pages = {197--206},
numpages = {9},
keywords = {اعتبارسنجی متقابل، پیش بینی ژنگانی، روش بیز، فراوانی آللی، قابلیت پیش بینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی
%A حسینی وردنجانی, سیدمهدی
%A شریعتی, محمد مهدی
%A نعیمی پوریونسی, حسین
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2017

[Download]