دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی , 2017-07-18

عنوان : ( ردّ پای اسطوره در سروده های یوسف الخال )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , فاطمه صحرایی سرمزده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کارگیری اسطوره ، به عنوان سبکی نوین در تصویرگری شعری، بعد از جنبش ادبی و برقراری ارتباط با فرهنگ و ادبیات مغرب زمین تحقق یافت .شاعران معاصر عربی نیز ،به پیروی از شاعران غربی، آثار خویش را به مضامین اسطوره ای آراستند.در بین این شاعران،"یوسف الخال" شاعر سوررئالیست سوری است که به دلیل سیطره اسطوره "تموز" براکثر آثارش در زمره شاعران تموزی به شمار آمده است. نوشتار حاضر کوشیده است با بررسی اشعاری چند از مجموعه های شعری این شاعر، به تحلیل مضامین وشخصیتهای اسطوره ای به کار گرفته شده در این آثار بپردازد. بر این اساس منابع اسطوره ای در اشعار یوسف الخال،شامل: اسطوره های یونانی، اسطوره های بابلی، اسطوره های دینی، شخصیت های فولکلوریک و شخصیت های تاریخی است که در چهار مجموعهی شعری شاعر با عناوین: الحریة، البئر المهجورة، مسرحیة هیرودیا و قصائد فی الاربعین بررسی شده است

کلمات کلیدی

, یوسف الخال, اسطوره, تمّوز, اولیس, مسیح, فولکلور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065985,
author = {مهدوی, محمدجواد and فاطمه صحرایی سرمزده},
title = {ردّ پای اسطوره در سروده های یوسف الخال},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یوسف الخال، اسطوره، تمّوز، اولیس، مسیح، فولکلور.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردّ پای اسطوره در سروده های یوسف الخال
%A مهدوی, محمدجواد
%A فاطمه صحرایی سرمزده
%J دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی
%D 2017

[Download]