اولین همایش ادبیات فارسی معاصر , 2017-02-12

عنوان : ( تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , سیدامیرحسین مرتضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دههی اخیر ترجمهی شعر از زبانهای مختلف به زبان فارسی رواج یافته و رشد آن تصاعدی بوده است. استقبال مخاطبان ایرانی از کتابهای ترجمه شده باعث شده است تا این کتابها چندین بار تجدید چاپ شوند. به زعم ما همین استقبال در کنار عوامل دیگر سبب شده است که شعر منثور معاصر فارسی از شروع نهضت ترجمه تا به حال تأثیرهای زیادی از ترجمه بپذیرد. حوزههای تأثیرپذیری گستردهاند و از جملهی این حوزهها میتوان حوزهی زیباییشناسی، واژگانی و نحوی را نام برد. در این پژوهش تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از اشعار ترجمه شده بررسی میشود. برای این منظور از میان کتابهای شعر منثور معاصر چند کتاب را با در نظر گرفتن سه عامل تعداد دفعات چاپ، شرکت در جشنوارهها و یا جایزه گرفتن در آنها و میزان نتایج موتور جستوجوی گوگل (حداقل صد هزار یافته)، انتخاب کردیم. از میان کتابهای شعر ترجمه شده نیز تعدادی از کتابها که شاعران معتبری دارند و در ایران نیز مورد استقبال قرار گرفتهاند انتخاب شدهاند. نمونههای شعر مربوط به هر دو گروه از کتاب- ها را بررسی و علل تأثیرپذیری را بیان کردهایم. ویژگیهای تأثیرپذیری و وجوه افتراق یا شباهت آنها توضیح داده شدهاند. در پایان عوامل زمینهساز و تسهیلکنندهی تأثیرپذیری بررسی شدهاند. نتایج بررسی وجود تأثیرپذیری را اثبات میکند و نشان میدهد که تأثیر پذیری مکانمند نیست و بیشتر میتواند ناشی از فاصله گرفتن شعر منثور معاصر از سنّت شعری گذشته، ارتقای کمی و کیفی روابط فرهنگهای مختلف با یکدیگر و تلاش مترجم برای سادگی و فهم پذیری متن مترجَم باشد

کلمات کلیدی

, تأثیرپذیری, شعر منثور فارسی, شعر ترجمه شده, نحو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065986,
author = {مهدوی, محمدجواد and مرتضایی, سیدامیرحسین},
title = {تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه},
booktitle = {اولین همایش ادبیات فارسی معاصر},
year = {2017},
location = {ایرانشهر, ايران},
keywords = {تأثیرپذیری، شعر منثور فارسی، شعر ترجمه شده، نحو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه
%A مهدوی, محمدجواد
%A مرتضایی, سیدامیرحسین
%J اولین همایش ادبیات فارسی معاصر
%D 2017

[Download]