مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (3), شماره (11), سال (2017-12) , صفحات (1-22)

عنوان : ( مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی )

نویسندگان: رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی عملکرد روسازی یکی از مهم ترین عناصر سیستم های مدیریت روسازی جهت تعیین راهکار بهینه عملیات ترمیم و نگهداری راه محسوب می شود. پیمایش خرابی های سطحی راه جزو مراحل اصلی فرایند ارزیابی روسازی در سطح شبکه و همچنین در سطح پروژه است. در دو دهه اخیر، تحقیقات گسترده ای پیرامون توسعه روش های خودکار، جهت شناسائی خرابی - های روسازی انجام گرفته که اغلب بر پایه بینایی ماشین و فنون پردازش تصویر می باشند. یکی از مهم ترین اجزای تشکیل - دهنده سیستم بینایی ماشین، فرایند استخراج ویژگی می با شد. در این تحقیق، پس از برداشت تصاویر شش گروه مختلف از خرابی های سطح روسازی آسفالتی در شرایط کنترل شده، به منظور مقایسه روش های مختلف آنالیز آماری بافت تصویر در تشخیص و طبقه بندی خودکار انواع خرابی ها، از شاخص های آماری مرتبه اول بر پایه هیستوگرام تصویر، شاخص های آماری مرتبه دوم بر پایه ماتریس هم رخداد و از آمارگان مرتبه سوم و بالاتر مبتنی بر ماتریس طول تکرار سطوح خاکستری، استفاده شده است. نتایج حاصل از کلاس بندی تصاویر خرابی بر اساس روش کمینه فاصله ماهالانوبیس، حاکی از آن است که آمارگان مستخرج از هیستوگرا م و ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری، اگر چه در شناسایی ترک های پوست سوسماری نسبت به ماتریس طول تکرار، حساسیت عملکردی طبقه بندی بهتری داشته، اما به طور میانگین شاخص های آماری مرتبه سوم و بالاتر بر پایه ماتریس طول تکرار سطوح خاکستری، با دقت عملکردی 08 % ، نسبت به سایر رویکرد های توصیف بافت به کارگیری شده در این تحقیق، نتایج برتری در شناسایی و کلاسه بندی خرابی های سطح روسازی آسفالتی حاصل نموده است

کلمات کلیدی

, عملکرد روسازی, ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری, ماتریس طول تکرار سطوح خاکستری, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066003,
author = {شهابیان مقدم, رضا and صحاف, سیدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and پوررضا, حمیدرضا},
title = {مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی},
journal = {مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل},
year = {2017},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2423-5350},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {عملکرد روسازی، ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری، ماتریس طول تکرار سطوح خاکستری، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی
%A شهابیان مقدم, رضا
%A صحاف, سیدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A پوررضا, حمیدرضا
%J مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
%@ 2423-5350
%D 2017

[Download]