پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-10) , صفحات (99-115)

عنوان : ( تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها )

نویسندگان: ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع زمینی مرهون تفاوت در خواص سنگ مادری، شرایط اقلیمی و حساسیت­پذیری لندفرم­ها است. در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تنوع زمینی، نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه حساسیت­پذیری لندفرم تهیه شده است. این مطالعه مبتنی بر دو روش مجزا شامل روش همپوشانی لایه­ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش ماتریس تصمیم ویکورصورت گرفته است. در گام اول پس از تعیین شاخص­ها لایه­های اطلاعاتی از فرمت وکتوری به رستری تبدیل شدند، سپس تمامی لایه­‌های رستری امتیازدهی و طبقه­بندی مجدد صورت گرفت، در ادامه با ادغام لایه­ها نقشه تنوع زمینی تهیه گردید. نتایج این مرحله نشان داد با افزایش میزان حساسیت پذیری در منطقه میزان تنوع زمینی نیز افزایش می یابد، بطوریکه بالاترین میزان تنوع زمینی در نیمه شمالی شهرستان عمدتاً بر روی سازند‌‌‌‌­های آهکی و دولومیتی مزدوران قرار گرفته است. در گام دوم با استفاده از الگوریتم تصمیم­گیری ویکور، ابتدا از هر معیار نسبت به لایه پلیگونی طبقات ارتفاعی و دهستان­‌ها میانگین گرفته شد و پس از تشکیل ماتریس تصمیم و نرمال سازی ماتریس اولیه، مقدار مثبت و منفی ایده­آل محاسبه و با استفاده از مقدار مثبت و منفی، میزان سودمندی و تأسف مشخص شد و در نهایت با محاسبه شاخص ویکور پهنه­‌بندی تنوع زمینی در سه گروه (زیاد، متوسط و کم) انجام و نقشه تنوع بر اساس رتبه شاخص ویکور برای طبقات ارتفاعی و دهستان­ها استخراج شد. نتایج حاصل از مدل ویکور با واقعیت انطباق بیشتری داشته، به طوری که مشاهدات میدانی مؤید آن است به همین دلیل بالاترین میزان تنوع زمینی در محدوده دهستان کارده و ارتفاعات بین 1500 تا 2000 متر قرار گرفته است. در نهایت سه نقشه تنوع زمینی ساخته شده با هم مقایسه شدند. در هر سه نقشه تنوع، نواحی که دارای بیشترین تنوع زمینی بوده دارای انطباق بالایی می باشند.

کلمات کلیدی

, تنوع زمینی, حفاظت زمینی, میراث زمین شناسی, حساسیت لندفرم, روش ویکور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066012,
author = {باتجربه, ملیحه and سپهر, عادل and حسین زاده, سیدرضا},
title = {تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-9424},
pages = {99--115},
numpages = {16},
keywords = {تنوع زمینی، حفاظت زمینی، میراث زمین شناسی، حساسیت لندفرم، روش ویکور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها
%A باتجربه, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A حسین زاده, سیدرضا
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2017

[Download]