روان شناسی بالینی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-1) , صفحات (67-74)

عنوان : ( مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار )

نویسندگان: منیر جمالی , فرزین یغمایی , پرویز صباحی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: علوم شناختی با استفاده از تکالیف مختلف ماهیت و فرآیندهای توجه را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این پژوهش مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی –جبری و بهنجار بود. روش: در این پژوهش 400 دانشجوی دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و نسخه کامپیوتری پرسشنامه میلون را کامل کردند. سپس بر اساس ملاک های ورود، سه گروه اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی –جبری و بهنجار انتخاب شدند. در ادامه، آزمون توجه انتخابی d2 برای شرکت کنند گان اجرا شد. داده ها با استفاده ار تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد در مؤلفه کارایی تمرکز بین دو گروه شخصیت وسواسی – جبری و گروه بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد بطوری که گروه شخصیت وسواسی – جبری عملکرد ضعیف تری داشت. در رابطه با خطای حذف تفاوت گروه شخصیت وسواسی – جبری و گروه شخصیت ضداجتماعی معنادار بود و افراد وسواسی –جبری بیشتر مرتکب خطای حذف شده بودند. همچنین تفاوت دو گروه وسواسی و بهنجار در خطای حذف معنادار بود و افراد وسواسی - جبری خطای حذف بیشتری داشتند. نتیجه­ گیری: براساس یافته ها پژوهش به نظر می رسد نقص در توجه انتخابی با بروز نشانه های اختلال شخصیت مرتبط باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده مبنای عصب شناختی فرایند توجه و پردازش محرک های اجتماعی در اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی –جبری مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توجه انتخابی؛ اختلال شخصیت ضداجتماعی؛ اختلال شخصیت وسواسی, جبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066014,
author = {منیر جمالی and فرزین یغمایی and پرویز صباحی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-501X},
pages = {67--74},
numpages = {7},
keywords = {توجه انتخابی؛ اختلال شخصیت ضداجتماعی؛ اختلال شخصیت وسواسی-جبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار
%A منیر جمالی
%A فرزین یغمایی
%A پرویز صباحی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2018

[Download]