کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , 2016-11-16

عنوان : ( اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربه های مثبت )

نویسندگان: زهره سپهری شاملو , شراره هامپا , علی مشهدی , امیر رضا برومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چاقی و اضافه وزن یک نگرانی اساسی مرتبط با سلامت عمومی هستند و هزینه های اقتصادی و بهداشتی سنگینی بردوش افراد و کشورها می گذارند. یکی از حوزه های مرتبط با چاقی هیجانی است و در این بین خوردن در برابر فعالیتهای مثبت نیز توجه پژوهشی را به خود جلب کرده است . هدف این پژوهش بررسی اثربخشیآموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربیات (هیجانی و رفتاری ) مثبت در زنان دارای اضافهوزن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه مورد مطالعه شامل کلیه ی زنان 19 تا 40 ساله چاق و دارای اضافه وزن در شهر مشهد و ابزار مورداستفادهپرسشنامه سبک زندگی مبتنی برخودکارآمدی وزن بود. این مداخله در 8 جلسه هفتگی اجرا شد . برای تحلیل مستقل استفاده شد. یافته ها: آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر T دادهها از تحلیل کوواریانس و آزمون ذهن آگاهی باعث افزایش معنادار در خودکارآمدی تجربیات مثبت در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد.با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک مداخله هیجان محور موثر در مدیریت وزن به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, چاقی, اضافه وزن, آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی, خودکارآمدی وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066031,
author = {سپهری شاملو, زهره and هامپا, شراره and مشهدی, علی and امیر رضا برومند},
title = {اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربه های مثبت},
booktitle = {کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {چاقی، اضافه وزن، آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی، خودکارآمدی وزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربه های مثبت
%A سپهری شاملو, زهره
%A هامپا, شراره
%A مشهدی, علی
%A امیر رضا برومند
%J کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
%D 2016

[Download]