سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-08-25

عنوان : ( آلودگی ذهنی در اختلال وسواس – اجبار: بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایران )

نویسندگان: بی بی فاطمه فاطمی فر , علی مشهدی , محمدسعید عبدخدائی , محمد رضا فیاضی بردبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی پدیده ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجودآید. در حال حاضر اطلاعات محدودی در مورد این نوع ترس از آلودگی وجود دارد. در حال حاضر با توجه به نظریه آلودگیذهنی فرض بر این است که این پدیده به اختلال وسواس – اجبار OCDکه در آن انجام اجبارهای شست و شو در پاسخ بهترس های آلودگی متداول است، مرتبط است. روش:این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی مقطعی بود و با هدف بررسیوجود آلودگی ذهنی در جمعیت ایرانی مبتلا به OCDانجام شد. تعداد شرکت کنندگان 208نفر با نشانههای اختلال وسواس– اجبار بود که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و بعد از انجام برنامه مصاحبه اختلالات اضطرابی DSM_IVو برنامه مصاحبه استاندارد آلودگی ، پرسشنامه های YBOCS ،OCI_Rرا برای تشخیص و ارزیابی شدت اختلال وVOCI ،VOCI_MCرا برای ارزیابی آلودگی ذهنی کامل کردند .یافته ها: نتایج نشان می دهد که %56.25شرکت کنندگانآلودگی ذهنی را تجربه کرده اند که نمرات آن با شدت نشانه های OCDهمبستگی مثبت دارد( R=0/79)همچنین بین نمراتآلودگی ذهنی با نمرات آلودگی تماسی (R=0/44) VOCIو نمره کل پرسشنامه OCI_Rهمبستگی مثبت و معناداری یافتشد( R=0/68)از بین زیر مقیاس های پرسشنامه ،OCI_Rزیر مقیاس وسواس فکری (R=0/69)و شستوشو(R=0/68)بالاترین همبستگی را با نمرات آلودگی ذهنی داشت. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که در نظر گرفتن وجودآلودگی ذهنی در اختلال OCDمی تواند تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان های متداول و لزوم تغییر برنامه هایدرمان در ایران ارائه دهد.این پژوهش حمایت تجربی مقدماتی را برای کاربست ساختار درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ایننظریه در ایران ارائه می دهد

کلمات کلیدی

, اختلال وسواس – اجبار, آلودگی ذهنی, ترس از آلودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066032,
author = {فاطمی فر, بی بی فاطمه and مشهدی, علی and عبدخدائی, محمدسعید and محمد رضا فیاضی بردبار},
title = {آلودگی ذهنی در اختلال وسواس – اجبار: بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایران},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی},
year = {2016},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {اختلال وسواس – اجبار، آلودگی ذهنی، ترس از آلودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلودگی ذهنی در اختلال وسواس – اجبار: بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایران
%A فاطمی فر, بی بی فاطمه
%A مشهدی, علی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A محمد رضا فیاضی بردبار
%J سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
%D 2016

[Download]