اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی, دوره (5), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (13-22)

عنوان : ( بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیتهای مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم , دانیال شکوهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس نپتا(Nepeta L) از تیره نعناعیان (Lamiaceae)، حاوی گونه‌های مختلف یک ‌ساله و چندساله می‌باشد که در نقاط مختلف آسیا، اروپا و شمال آفریقا یافت می‌شوند. این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و خاصیت آنتی‌اکسیدانی 6 جمعیت متعلق به دو گونه Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در تابستان 1394در دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی انجام شد. نمونه‌برداری در زمان گلدهی صورت گرفت. صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول و عرض برگ، تعداد گره، طول گل‌آذین، طول میانگره و طول شاخه فرعی بود. عصاره متانولی به روش خیساندن، میزان فنل با روش فولین - سیکالتو و سنجش میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره¬ها با استفاده از ظرفیت مهار رادیکال¬های DPPH انجام پذیرفت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و مقایسه‌ی میانگین داده¬ها‌ با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج نشان داد در گونه Nepeta crassifolia جمعیت 1 (رضی) به لحاظ صفات مورفولوژیکی بر دیگر جمعیت¬های این گونه برتری داشت. بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی با 96/74 درصد و فنل کل 88/9 (میلی گرم معادل گالیک اسید در هر گرم وزن تر) در بین جمعیت¬های این گونه به ترتیب مربوط به گل و برگ جمعیت 3(گردنه حیران) بود. همچنین در مورد گونه Nepeta nuda بیشترین ارتفاع بوته، طول و عرض برگ، تعداد گره مربوط به جمعیت 6(مشکین شهر) و بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنل کل در برگ و گلاین‌گونه به ترتیب در جمعیت¬های 5 (هریس) و4 (km45مشکین-هریس) مشاهده گردید. بطور کلی در بین دو گونه بیشترین فنل کل و فعالیت آنتی¬اکسیدانی در جمعیت 3 (گردنه حیران) متعلق به گونه Nepeta crassifolia بود. به نظر می¬رسد ارتفاع از سطح دریا تاثیر به سزایی در افزایش محتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانتی جمعیت¬ها داشت. جمعیت¬های 1 و 6 از هر دو گونه گیاهی از نظر صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی مطلوب بوده به طوری که دربرنامه¬های اصلاحی و اهلی کردن، این جمعیت‌ها می-توانند مورد توجه قرارگیرند.

کلمات کلیدی

, آنتی‌اکسیدان, پونه سای, جمعیت های مختلف, فنل کل, صفات مورفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066035,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد and شکوهی, دانیال},
title = {بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیتهای مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی},
journal = {اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-3235},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {آنتی‌اکسیدان، پونه سای، جمعیت های مختلف، فنل کل، صفات مورفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیتهای مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%A شکوهی, دانیال
%J اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی
%@ 2322-3235
%D 2017

[Download]