دیرینه شناسی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (65-82)

عنوان : ( زیست‌چینه نگاری سازند آب‌تلخ برمبنای استراکودها در برش بابافرجی( شرق کپه داغ) )

نویسندگان: بیتا مصطفوی , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , محسن علامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب تلخ یکی از واحدهای رسوبی کرتاسه پسین در حوضه کپه داغ است که عمدتا شامل شیل و مارن میباشد. در این پژوهش سازند آب‌تلخ در برش بابافرجی جهت مطالعه استراکدها نمونه‌برداری شده است. حدود 820 مترضخامت سکانس مورد مطالعه بوده و تعداد 80 نمونه از این سکانس برداشت گردید. شستشو و آماده‌سازی نمونه‌های سازند آب‌تلخ منجر به شناسایی 31جنس و 88 گونه از استراکودها با حفظ شدگی خوب شده‌است. فراوانی متوسط و تنوع خوب استراکدها در نمونه ها مشاهده می‌شود. بر مبنای استراکودهای شناسایی شده، چهار زون زیستی: Cythereis sp.12, Limburgina sp., Alatacythere sp. 2, Cytherelloidea sp.1 در این برش تعیین شده‌است. مطابق زونهای زیستی استراکودی شناسایی شده و مقایسه با زونهای زیستی نانوفسیلی، سن سازند آب‌تلخ در برش مطالعه شده، بازه زمانی ابتدای کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین پیشنهاد میشود. نمونه‌های بدست آمده از این پژوهش مشابه نمونه های مطالعه شده از: مصر، روسیه، برزیل، جنوب آتلانتیک و عراق میباشند. این تشابه و حضور نشان دهنده شرایط مشابه حوضه‌های رسوبی در این مناطق، درخلال کامپانین تا ماستریشتین می باشد.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, آبتلخ, استراکود, بابافرجی, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066058,
author = {مصطفوی, بیتا and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and محسن علامه},
title = {زیست‌چینه نگاری سازند آب‌تلخ برمبنای استراکودها در برش بابافرجی( شرق کپه داغ)},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {2345-2153},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {زیست چینه نگاری، آبتلخ، استراکود، بابافرجی، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست‌چینه نگاری سازند آب‌تلخ برمبنای استراکودها در برش بابافرجی( شرق کپه داغ)
%A مصطفوی, بیتا
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A محسن علامه
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2016

[Download]