ترویج و توسعه آبخیزداری, دوره (5), شماره (16), سال (2017-5) , صفحات (45-53)

عنوان : ( ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید )

نویسندگان: سیده عطیه خطیبی , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ و بهره برداری صحیح از منابع آب وخاک خصوصا در اقلیم های خشک و نیمه خشک ازجمله اولویت های مدیریتی عرصه های طبیعی است. در این راستا، ارزیابی اقدامات مدیریتی از جنبه های مختلف در شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها و ارائه راه کارهایی در راستای بهبود و بهینه سازی فرآیندهای مدیریتی ضروری است. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی فنی و اجتماعی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز مهوید از توابع شهرستان فردوس استان خراسان رضوی می باشد. در این حوزه اقدامات زیستی ازجمله: نهال کاری، کپه کاری، بذرپاشی و قرق و اقدامات زیستی مکانیکی به شکل بانکت بندی انجام شده که قدمتی 23 ساله دارند. نتایج ارزیابی های فنی نشان می دهد که در اثر اقدامات مذکور علاوه بر افزایش کیفیت پوشش گیاهی، حداقل 20 درصد افزایش تاج پوشش نیز حاصل شده است. همچنین برآورد فرسایش با توجه به بهبود وضعیت پوشش گیاهی 20 درصد کاهش را نشان می دهد. بررسی رضایت مندی مردم بیان گر رضایت قابل قبول آبخیزنشینان از اجرای اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی در منطقه است که البته برای افزایش رضایت مندی بحث فراهم آوری معیشت های جایگزین خصوصا در زمان اجرای طرح های زیستی می تواند اثربخشی و موفقیت این نوع طرح ها را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, مدیریت پوشش گیاهی, هدر رفت خاک, ذینفعان محلی, حفاظت آب وخاک, رضایتمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066070,
author = {خطیبی, سیده عطیه and گل کاریان, علی and مساعدی, ابوالفضل and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید},
journal = {ترویج و توسعه آبخیزداری},
year = {2017},
volume = {5},
number = {16},
month = {May},
issn = {2645-4777},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {مدیریت پوشش گیاهی، هدر رفت خاک، ذینفعان محلی، حفاظت آب وخاک، رضایتمندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید
%A خطیبی, سیده عطیه
%A گل کاریان, علی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J ترویج و توسعه آبخیزداری
%@ 2645-4777
%D 2017

[Download]