ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2017-01-15

عنوان : ( ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید) )

نویسندگان: سیده عطیه خطیبی , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و بروز مشکلات زیادی مانند سیل، فرسایش، حاصل خیزی خاک، پر شدن مخازن سدها و سایر موارد، اقدامات آبخیزداری در کشور اجرا میشود. این اقدامات جهت مقابله با اینگونه مشکلات مفید بوده و ارزیابی اقدامات آبخیزداری، میتواند باعث صرفه جویی در هزینه ها و کاهش خسارات شود. ضمن آنکه از نتایج ارزیابی میتوان در پروژه های مشابه استفاده نمود و از هدر رفتن منابع، هزینه و زمان جلوگیری کرد. در این پژوهش به ارزیابی اجتماعی اقدامات آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز مهوید به صورت کیفی (کاربردی_توصیفی) و بررسی تأثیرات خشکسالی بر معیشت آبخیزنشینان، پرداخته شده است. به همین منظور برای دستیابی به این هدف، اقدام به مصاحبه حضوری در قالب 25 پرسشنامه از مردم محلی و 6 پرسشنامه از خبرگان در محدوده موردمطالعه انجام گردید. نتایج نشان می دهد اقدامات آبخیزداری در جهت بهبود شرایط حوزه عمل کرده است و بیشترین تأثیر را بر کاهش تعداد سیل و میزان گل آلودگی آبها اعمال کرده است. درحالیکه وقوع خشکسالی باعث تأثیرگذاری منفی و خسارت شدید در حوزه گردیده است و اقدامات آبخیزداری اجرا شده در حوزه مهوید را تحت تأثیر خود قرار داده است.

کلمات کلیدی

, اقدامات آبخیزداری, ارزیابی اجتماعی, حوزه آبخیز مهوید, خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066071,
author = {خطیبی, سیده عطیه and گل کاریان, علی and مساعدی, ابوالفضل and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید)},
booktitle = {ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقدامات آبخیزداری، ارزیابی اجتماعی، حوزه آبخیز مهوید، خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید)
%A خطیبی, سیده عطیه
%A گل کاریان, علی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی ایران
%D 2017

[Download]