مرتع و آبخیزداری, دوره (70), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (777-789)

عنوان : ( اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز جهت اقدامات آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دریان سمنان) )

نویسندگان: علی گل کاریان , عباسعلی محمدیان , ابوالفضل عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزۀ آبخیز یک واحد ایده‌آل برای مدیریت منابع طبیعی و همچنین تعدیل تأثیر ناهنجاری طبیعی برای دستیابی به توسعۀ پایدار است. شرط اول کنترل عوامل فرسایشی و بهبود وضعیت بحرانی یک حوزۀ آبخیز، شناسایی مناطق و زیرحوزه‌های با وضعیت بحرانی‌تر و اولویت‌بندی آن‌ها است تا در صورت اجرای عملیات کنترلی، مناطق دارای اولویت‌های بالاتر بیشتر مد نظر قرار گرفته و برنامه‌های حفاظتی در این قبیل مناطق متمرکز ‌شوند. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی زیر‌حوزه‌های حوزۀ آبخیز دریان سمنان جهت اقدامات آبخیزداری با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل (تاپسیس) است. ابتدا در این پژوهش شش معیار (جمعیت، متوسط تولید پوشش گیاهی، منابع آب، سطح اراضی کشاورزی، فرسایش و استحکام سازند) جهت اولویت‌بندی انتخاب، سپس وزن هر یک از معیار‌ها با استفاده از روش آنتروپی مشخص گردید که در این میان فاکتور جمعیت و فرسایش به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج نشان داد از بین 38 زیر‌حوزۀ مورد بررسی، زیر‌حوزه‌های A10، A'11 و B'7_A'12_C'21 به دلیل بالاتر بودن رتبۀ معیارهای جمعیت، منابع آب و سطح اراضی کشاورزی که دارای بالاترین وزن در بین معیارهای انتخابی هستند، در اولویت بالاتری قرار گرفتند و زیر حوزه¬های C6 ,C9 وC7 به جهت پایین بودن معیارهای مذکور کمترین اولویت را به خود اختصاص دادند.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, تاپسیس, اولویت بندی, اقدامات آبخیزداری, حوزۀ دریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066073,
author = {گل کاریان, علی and عباسعلی محمدیان and ابوالفضل عبدالهی},
title = {اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز جهت اقدامات آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دریان سمنان)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2017},
volume = {70},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5044},
pages = {777--789},
numpages = {12},
keywords = {آنتروپی، تاپسیس، اولویت بندی، اقدامات آبخیزداری، حوزۀ دریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز جهت اقدامات آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دریان سمنان)
%A گل کاریان, علی
%A عباسعلی محمدیان
%A ابوالفضل عبدالهی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2017

[Download]