مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (12), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (569-583)

عنوان : ( بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان) )

نویسندگان: سیده مهدیه موسوی , علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش،12 سکونتگاه روستایی شهرستان دشتستان که در آنها مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرح چشم‌گیر بوده است می‌باشد. در سطح روستاها، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر اساس فرمول کوکران 257 خانوار بوده که 136 خانوار در طرح هادی مشارکت کرده اند و 121 خانوار در طرح هادی مشارکت نکرده اند. همچنین 28 نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی) نیز مورد پرسش قرار گرفته‌اند تا نتایج قابل مقایسه باشد. یافته‌های پژوهش نشان می هد که براساس آزمون تی ‌تک نمونه‌ای، میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است و میانگین‌ نظرات روستائیان و مسئولین برای مشارکت به ترتیب 63/2 و 73/2 می باشد که با توجه به نتایج آزمون t با دو نمونه‌ مستقل بین نظرات این دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنی بین تحصیلات و سن افراد با میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی، رابطه معنی‌داری وجود دارد و ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) می‌باشد. ولی بین مشارکت با شغل افراد رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین بین ویژگی‌های فردی با میزان مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تهیه, تصویب و اجرای طرح هادی روستایی, نظارت و ارزشیابی, میزان مشارکت, شهرستان دشتستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066080,
author = {موسوی, سیده مهدیه and عنابستانی, علی اکبر},
title = {بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان)},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {3},
month = {September},
issn = {2538-5968},
pages = {569--583},
numpages = {14},
keywords = {تهیه، تصویب و اجرای طرح هادی روستایی، نظارت و ارزشیابی، میزان مشارکت، شهرستان دشتستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان)
%A موسوی, سیده مهدیه
%A عنابستانی, علی اکبر
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2017

[Download]