آمایش جغرافیایی فضا, دوره (7), شماره (25), سال (2017-11) , صفحات (135-154)

عنوان : ( بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی(مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سمیرا کاویانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ساخت خانه‌های دوم در سکونتگاه‌های روستایی، معماری‌های متنوعی را در معرض دید روستاییان قرار داده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت مندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی در شهرستان کلاردشت انجام شده است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. جامعه آماری پژوهش، 9 سکونتگاه روستایی شهرستان کلاردشت می باشد که در آنها ساخت خانه های دوم چشم‌گیر بوده است. حجم جامعه نمونه 200 خانوار بوده است، که به صورت تصادفی ساده از بین ساکنان روستایی نمونه انتخاب شده‌اند. با مطالعه شاخص های تحقیق می توان عنوان کرد که در منطقه مورد مطالعه، میانگین شاخص های رضایتمندی، کمتر یا مساوی 3 می باشد که رضایتمندی پایین ساکنین از سبک معماری خانه های دوم را نشان می دهد. همچنین در بررسی میزان رضایت مندی بین روستاهای مورد مطالعه مشخص شد که ساکنین روستای اویجدان (2.53) به دلیل اتکا به درآمد بخش کشاورزی و بافت اجتماعی سنتی، کمترین میزان رضایت و ساکنین روستای عثمان کلا (3.40) به دلیل فقدان ارضای کشاورزی مناسب و نزدیکی به شهر حسن کیف(مرکز شهرستان)، بیشترین رضایتمندی از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم را ابراز داشته اند. در ادامه پژوهش به منظور مقایسه میانگین شاخص های پژوهش در روستاهای نمونه، نتایج آنالیز واریانس یک طرفه، وجود تفاوت معنی دار در روستاهای نمونه را نشان داد. به طوریکه در روستای لش سر و عثمان کلا نسبت به رضایتمندی روستاییان در روستای اویجدان تفاوت معنی دار وجود داشت.

کلمات کلیدی

, خانه های دوم روستایی, سبک معماری, رضایت مندی, سکونتگاه های روستایی, شهرستان کلاردشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066082,
author = {عنابستانی, علی اکبر and کاویانی, سمیرا and جوانشیری, مهدی},
title = {بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی(مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت)},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2017},
volume = {7},
number = {25},
month = {November},
issn = {2251-7421},
pages = {135--154},
numpages = {19},
keywords = {خانه های دوم روستایی، سبک معماری، رضایت مندی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان کلاردشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی(مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A کاویانی, سمیرا
%A جوانشیری, مهدی
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2251-7421
%D 2017

[Download]