کنفرانس شبکه های هوشمند 95 , 2016-12-20

عنوان : ( ارائه یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه ریزی احتمالی در ریزشبکه ها )

نویسندگان: سینا شریفی , علیرضا رضائی , نوید یکتای , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه منابع تأمین انرژی الکتریکی وسیعتر شده و منابع تجدیدپذیر، بهخصوص منابع بادی و خورشیدی جایگاه ویژهای در تولید انرژی – الکتریکی یافتهاند. با توجه به عدم قطعیتهای موجود در پارامترهای جوَی و محیطی، تولید انرژی این منابع با عدم قطعیت بالایی همراه است. از طرف دیگر مفهوم ریزشبکهها و بهویژه ریزشبکههای منفصل از شبکه در حال توسعه است. با توجه به کم بودن تولید و مصرف در ریزشبکهها، برای بسیاری از تحلیلها دیگر قضیهی حد مجموع صادق نیست و بهرهبرداری و برنامهریزی در چنین شرایطی اغلب به شکل مسائل بهینهسازی احتمالی مدل میشود. در این مقاله یک بستر تحلیلی برای اجرای بهینهسازیهای مورد نیاز بر روی شبکه ارائه میگردد که در آن اثر گشتاورهای آماری و ضرایب کمولان متغیرهای تصادفی بر تابع هدف مدلشده و شرایط جهت بهینهسازی بر روی مشخصات آماری تابع هدف فراهم میآید. با درنظر داشتن بستر محاسباتی ارائه شده، در انتهای این مقاله روش پیشنهادی بر روی یک مسأله نمونه پیادهسازی شدهاست.

کلمات کلیدی

ضرایب کمولان گشتاورهای آماری سری تیلور خواص آماری داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066098,
author = {شریفی, سینا and رضائی, علیرضا and یکتای, نوید and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {ارائه یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه ریزی احتمالی در ریزشبکه ها},
booktitle = {کنفرانس شبکه های هوشمند 95},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ضرایب کمولان گشتاورهای آماری سری تیلور خواص آماری داده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه ریزی احتمالی در ریزشبکه ها
%A شریفی, سینا
%A رضائی, علیرضا
%A یکتای, نوید
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J کنفرانس شبکه های هوشمند 95
%D 2016

[Download]