پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (23), سال (2017-12) , صفحات (146-156)

عنوان : ( بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای )

نویسندگان: محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در زمینه تنش­های محیطی شناسایی ارقام برتر و اصلاح آنها می­باشد. به همین منظور در این مطالعه، شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه ارقام مختلف ذرت در واکنش به تنش سرمازدگی و خشکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت­های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی-93-1392 در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. در این آزمایش عامل اصلی تنش سرما در دو سطح (عدم تنش سرمازدگی و تنش سرمازدگی)، عامل فرعی شامل سه سطح تنش خشکی (آبیاری معادل 100 درصد، آبیاری معادل 75 درصد و آبیاری معادل 50 درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی فرعی سه رقم هیبرید ذرت (سینگل کراس 704، سینگل کراس 400 و سینگل کراس 260) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد در شرایط تنش میزان کلروفیل تحت تأثیر قرار گرفت و تنش خشکی محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشاء سیتوپلاسمی را کاهش داد. بیشترین محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشاء سیتوپلاسمی مربوط به هیبریدهای سینگل کراس260 و 400 بود. اثر متقابل تیمارها نشان داد اثرات تیمارهای سرمازدگی و آبیاری مطلوب در هیبرید سینگل کراس 704 دارای کلروفیل بالاتری بود. شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب و نشت الکترولیت در آخر فصل نسبت به زمان ظهور گل آذین نر کاهش یافت. با توجه به برهمکنش توأم سرمازدگی، خشکی و ارقام هیبرید، سینگل کراس 400 در این شرایط عملکرد دانه بالاتری از خود نسبت به دو هیبرید دیگر از خود نشان داد. که نشان دهنده تحمل بهتر این رقم نسبت به تنش­های محیطی می­باشد.

کلمات کلیدی

, ارقام ذرت, پایداری غشاء, سینگل کراس, شاخص کلروفیل, ظهور گل آذین نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066113,
author = {طریق الاسلامی, محسن and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضا ضرغامی},
title = {بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای},
journal = {پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {23},
month = {December},
issn = {2228-6128},
pages = {146--156},
numpages = {10},
keywords = {ارقام ذرت، پایداری غشاء، سینگل کراس، شاخص کلروفیل، ظهور گل آذین نر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای
%A طریق الاسلامی, محسن
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضا ضرغامی
%J پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
%@ 2228-6128
%D 2017

[Download]