شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (37), شماره (3), سال (2019-9) , صفحات (195-205)

عنوان : ( بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی )

نویسندگان: فاطمه جعفری , هادی روستافیض آبادی , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر کار حاضر، کوپلیمر پیوندی پلی‌وینیل‌الکل- اکریلامید با دو سیستم آغازگر شامل سریک آمونیوم‌نیترات و سیستم رداکس آمونیم-پرسولفات/سدیم متابی‌سولفیت سنتز‘گردید. ساختار کوپلیمرهای پیوندی توسط طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR) و گرماوزن‌سنجی (TGA) تائید شد. اثر بازدارندگی کوپلیمرهای حاصله (به عنوان بازدارنده های سینتیکی جدید هیدرات گازی) در مقایسه با پلی وینیل‌الکل در مخلوط گازی متان- پروپان که هیدرات ساختار II را تشکیل می‌دهند مورد بررسی قرار گرفت. در همه آزمایش‌ها فشار اولیه bar23 بار، دما ˚C2 و سرعت همزن 400 دور بر دقیقه تنظیم گردید. همه مواد تست‌شده سرعت تشکیل هیدرات را کاهش دادند و قدرت بازدارندگی آن‏ها به ترتیب PVA-g-AAM2 > PVA > PVA-g-AAM1 بود. نتایج آزمایشگاهی و سینتیک تشکیل هیدرات نشان دادند که کوپلیمر پیوندی PVA-g-AAM1 سرعت متوسط رشد هیدرات را نسبت به تشکیل هیدرات با آب خالص، تا 11 درصد کاهش می‏دهد. همچنین کوپلیمر پیوندی PVA-g-AAM2 این سرعت را تا 29 درصدکاهش داده که نشان دهنده پتانسیل مناسب تر آن به عنوان یک بازدارنده جدید سینتیکی سازگار با محیط زیست، است.

کلمات کلیدی

, بسپارش, کوپلیمر پیوندی, هیدرات گازی, بازدارنده سینتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066114,
author = {جعفری, فاطمه and روستافیض آبادی, هادی and دشتی, علی},
title = {بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2019},
volume = {37},
number = {3},
month = {September},
issn = {1022-7768},
pages = {195--205},
numpages = {10},
keywords = {بسپارش، کوپلیمر پیوندی، هیدرات گازی، بازدارنده سینتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی
%A جعفری, فاطمه
%A روستافیض آبادی, هادی
%A دشتی, علی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2019

[Download]