اولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03

عنوان : ( مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: سینا یوسفی پاسندی , علی دشتی , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل¬سازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع با استفاده از کاتالیست¬های ناهمگن نسل چهارم زیگلر-ناتا با بکارگیری روش ترکیبی ممان¬ها- الگوریتم ژنتیک (GA) انجام گردید. مدل سینتیکی شامل مراحل آغاز، انتشار، انتقال به هیدروژن، مونومر، کمک¬کاتالیست و انتقال به کمک آزادشدن هیدروژن بتا و واکنش اختتام خودبه¬خودی، به منظور پیش¬بینی سرعت¬ بسپارش و تغییر غلظت اجزای مختلف واکنش در نظر گرفته شد. از روش آماری ممان¬ها جهت ارزیابی مقادیر متوسط وزن های مولکولی¬ پلیمر و شاخص پراکندگی وزن مولکولی(¬¬PDI) استفاده شد. همچنین، ثوابت سرعت واکنش¬های بسپارش بر اساس بهینه سازی داده های تجربی و نتایج شبیه سازی به کمک روش GA تخمین زده شد. نتایج مدل سازی نشان داد مدل هیبریدی ممان- الگوریتم ژنتیک کارایی بیشتری نسبت به مدل های سینتیکی مرسوم داشته و تطابق خوبی با نتایج واقعی دارد.

کلمات کلیدی

, بسپارش پلی¬پروپیلن, فاز مایع, مدل سینتیکی, روش ممان¬ها, الگوریتم ژنتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066117,
author = {یوسفی پاسندی, سینا and دشتی, علی and احمدپور, علی},
title = {مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی},
year = {2017},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {بسپارش پلی¬پروپیلن، فاز مایع، مدل سینتیکی، روش ممان¬ها، الگوریتم ژنتیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک
%A یوسفی پاسندی, سینا
%A دشتی, علی
%A احمدپور, علی
%J اولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی
%D 2017

[Download]