پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2017-12-13

عنوان : ( مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی سنگ لیس Garra rufaدر رودخانه بشار، کهکیلویه و بویراحمد )

نویسندگان: امیر پورشبانان , فائزه یزدانی مقدم , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , احسان دامادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بم منظور مطال م خصوصتات ریخت سنجی و شمارشی ماهی سنگ لتس در رودخانم بشار در اس ا کهکتلویم و بویراحمد، ت داد 36 نمونم با ا س فاده اآ تور د س ی و پرتابی جمع آوری و در فرمالتن 10% تثبتت گردید. 28 صفت ریخت سنجی نمونم ها با اسیی فاده اآ کولتس دیجت ال با دقت 01,0 متلتم ر انداآه گتری شیید و پس اآ آ 8 صییفت شییمارشییی شییامل ت داد فلس های خط جانبی و ش اع بالم ها )بالم پش ی، مخرجی، دمی، ستنم ای و شکمی( با اس فاده اآ لوپ دو شمی مورد مطال م قرار گرفت. 36 نمونم بررسییی شییده نشییا داد کم عول کل در دامنم 21.132-05.78 متلتم ر و عول اسیی اندارد در دامنم 51.115-52.69 متلتم ر قرار دارد. در رابطم با صفات شمارشی، ت دا د ش اع های سخت و نرم بالم پش ی در دامنم 11-8، ت داد ش اع های سخت و نرم بالم دمی در دامنم 22-18، ت داد ش اع های سخت و نرم بالم مخرجی در دامنم 8-6، ت داد ش اع های سخت و نرم بالم شکمی در دامنم 12- 8، ت داد شیی اع های سییخت و نرم بالم سییتنم ای در دامنم 9-6 و همینتن ت داد فلس های روی خط جانبی در دامنم 37- 31 عدد شمارش گردید کم این ن ایج با دیگر مطال ات انجام شده در ایرا همپوشانی آیادی دارد. گونم rufa Garra در مقایمم با سایر گونم های جنس Garra در ایرا پراکنش بتشییی ری داشییی م کم مطال ات جم ت ی اآ نقاط مخ لف، می تواند یاف م های آرایم شیییناخ ی جدیدی در ارتباط با این جنس و ح ی در ارتباط با توصتف گونم های جدید اح مالی بم همراه داش م باشد

کلمات کلیدی

, ماهی سنگ لیس, رودخانه بشار, بیومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066132,
author = {پورشبانان, امیر and یزدانی مقدم, فائزه and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and احسان دامادی},
title = {مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی سنگ لیس Garra rufaدر رودخانه بشار، کهکیلویه و بویراحمد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {ماهی سنگ لیس، رودخانه بشار، بیومتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی سنگ لیس Garra rufaدر رودخانه بشار، کهکیلویه و بویراحمد
%A پورشبانان, امیر
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A احسان دامادی
%J پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
%D 2017

[Download]