مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (39-52)

عنوان : ( بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی )

نویسندگان: سید علی توکلی صبور , محمدحسن جوارشکیان , امیر باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، یک پرتابه که توانایی ایجاد راندمان آیرودینامیکی بالا در شرایط پروازی ابرصوتی را دارد، توسط یک روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این شبیه¬سازی، از روش مستقیم مونت کارلو DSMC که روشی ذره- مبنا برای شبیه¬سازی جریان¬های گازی غیرتعادلی می¬باشد، استفاده شده است. به¬منظور افزایش نسبت برا به پسا، ابتدا" از یک تعریف ساده برگرفته شده از تئوری مومنتم استفاده شده است. بر اساس تعریف فوق، جریان¬ رقیق و ابرصوتی توسط کد محاسباتی DS2V (مربوط به روش شبیه¬سازی مستقیم مونت کارلو) روی یک جسم دو بعدی شبیه¬سازی شده، تا موثر بودن تعریف فوق در افزایش بازده آیرودینامیکی برای هندسه بالواره مفروض روشن شود. سپس، با داشتن یک هندسه مرجع سه¬بعدی به عنوان پرتابه، اقدام به شبیه¬سازی جریان در شرایط حاکم بر جریان¬های رقیق و ابرصوتی توسط نرم افزار عددی جریان رقیق DS3V شده است. در انتها، با تعمیم تعریف فوق¬الذکر روی هندسه سه بعدی مرجع، یک طرح نمونه که در آن شاهد افزایش بازده آیرودینامیکی باشد، ارائه شده است. نتایج شبیه¬سازی نشان می¬دهد که در این نمونه، به ازای زوایای حمله کوچک (صفر الی پانزده درجه) مقدار بازده آیرودینامیکی را در هندسه دو¬بعدی نهایی بین 1 الی 4/2 واحد و در حالت سه¬بعدی، نیز این مقدار را در حدود 1/0 الی 4/0 افزایش داده است.

کلمات کلیدی

, روش DSMC, عدد نودسن, جریان ابرصوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066139,
author = {سید علی توکلی صبور and جوارشکیان, محمدحسن and باقری, امیر},
title = {بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-3278},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {روش DSMC، عدد نودسن، جریان ابرصوتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی
%A سید علی توکلی صبور
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A باقری, امیر
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2017

[Download]