مدیریت دولتی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (333-357)

عنوان : ( بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سعید نصرتی , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی درک شده با تمایل به ترک خدمت کارکنان سازمان‌های دولتی شهر مشهد است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان‌های دولتی در سطح مشهد است. 10 سازمان که آمادگی لازم برای همکاری را داشتند انتخاب شدند، و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از این سازمانها گردید. حداقل حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 433 نفر تعیین شد، که درنهایت 450 پرسش‌نامه جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که امنیت و استقلال شغلی درک شده دارای اثر مثبت بر درهم تنیدگی شغلی می‌باشند. همچنین اثر درهم تنیدگی شغلی، استقلال و امنیت بر تمایل به ترک خدمت کارکنان نیز معنادار گردید. علاوه بر این نقش واسط درهم تنیدگی شغلی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, : استقلال شغلی درک شده, امنیت شغلی درک شده, تمایل به ترک خدمت, در هم تنیدگی شغلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066171,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نصرتی, سعید and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت},
journal = {مدیریت دولتی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5877},
pages = {333--357},
numpages = {24},
keywords = {: استقلال شغلی درک شده، امنیت شغلی درک شده، تمایل به ترک خدمت، در هم تنیدگی شغلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نصرتی, سعید
%A اسلامی, قاسم
%J مدیریت دولتی
%@ 2008-5877
%D 2017

[Download]