چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر باورهای فراشناختی سالمندان شهرستان قوچان )

نویسندگان: عفت سادات موسوی , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ذهن آگاهی بر افزایش باورهای فراشناختی مثبت سالمندان شهرستان قوچان بود. این پژوهش شبه آزمایشی، بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری مورد پژوهش در این پژوهش عبارت بود از همه سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان قوچان، تعداد 60 نفر از این افراد، به طور تصادفی در قالب یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر کدام 30 نفر) سازماندهی شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون (MCQ (برای گردآوری اطلاعات استفاده شد.گردآوری داده ها در مدت 60 روز در نیمه دوم سال 1394 انجام گرفت. در تحلیل آماری داده های پژوهش، از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود تاثیر آموزش مهارتهای ذهن آگاهی بر مولفه های خودآگاهی شناختی، نیاز به کنترل افکار و بر نمره کل باورهای فراشناختی مثبت سالمندان تاثیر داشته است. بنابراین آموزش مهارتهای ذهن آگاهی را در بهبود وضعیت زندگی سالمندان مقیم مراکز اقامتی توصیه می کنیم.

کلمات کلیدی

, ذهن آگاهی, باور, فراشناخت, سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066174,
author = {عفت سادات موسوی and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر باورهای فراشناختی سالمندان شهرستان قوچان},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {ذهن آگاهی، باور، فراشناخت، سالمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر باورهای فراشناختی سالمندان شهرستان قوچان
%A عفت سادات موسوی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]