حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (639-645)

عنوان : ( شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران )

نویسندگان: زهره مرادی , محسن مهرور , احسان نظیفی , محمد زکی عقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بیمارگرهای بسیار مهم و خسارتزا در مناطق کشت ذرت و نیشکر در دنیا (Sugarcane mosaic virus; SCMV) ویروس موزائیک نیشکر 1392 تعداد 45 نمونه مشکوک به آلودگی از مزارع نیشکر و ذرت در استان مازندران - است. به منظور ردیابی و شناسایی این ویروس، در سالهای 1393 با استفاده از یک جفت آغازگر (Reverse transcription-PCR, RT-PCR) جمعآوری شد. در واکنش زنجیرهای پلیمراز با نسخهبرداری معکوس مربوط به چهار جدایه پس از PCR اختصاصی مربوط به ژن پروتئین پوششی، قطعهای به طول 900 جفت باز در 35 نمونه تکثیر گردید. محصول توالییابی شده و با سایر توالیهای موجود در بانک ژن مقایسه گردید. در آنالیز فیلوژنتیکی، توالی نوکلئوتیدی 36 ،pTG19-T همسانهسازی در ناقل و چهار زیر گروه قرار گرفتند و جدایههای مازندران نیز در کنار جدایه های خوزستان و مصر در (II و I ) جدایه ویروس موزائیک نیشکر در دو گروه قرار گرفتند. آنالیز فیلوژنتیکی جدایههای تعیین توالی شده در ناحیه ژنی پروتئین پوششی نشان داد که چهار جدایه مازندران با سایر IA زیرگروه 97 تا / از مصر (بین 6 EGY7- جدایه های ویروس موزائیک نیشکر بین 78 تا 99 % در سطح نوکلئوتیدی مشابهت دارند که بیشترین شباهت با جدایه 1 (% 78/ از چین (بین 78 تا 8 BD 98 %) و کمترین شباهت با جدایه 8 / 96 تا 8 / از خوزستان در ایران (بین 6 khzL و 66 khzQ 99 %) و جدایههای 86 99 % تعیین گردید. این اولین /3- 97 و 100 -98/ میباشد. همچنین تشابه توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی این چهار جدایه با یکدیگر به ترتیب بین 9 در استان مازندران براساس ژن پروتئین پوششی است.

کلمات کلیدی

, آنالیز فیلوژنتیکی, ذرت و نیشکر, ژن پروتئین پوششی, مازندران, ویروس موزائیک نیشکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066183,
author = {مرادی, زهره and مهرور, محسن and احسان نظیفی and زکی عقل, محمد},
title = {شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {639--645},
numpages = {6},
keywords = {آنالیز فیلوژنتیکی، ذرت و نیشکر، ژن پروتئین پوششی، مازندران، ویروس موزائیک نیشکر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران
%A مرادی, زهره
%A مهرور, محسن
%A احسان نظیفی
%A زکی عقل, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]