علوم و مهندسی زلزله, دوره (3), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (49-66)

عنوان : ( شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس )

نویسندگان: امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات مهندسی مرسوم، برای شبیه‌سازی رفتار لوله در برابر حرکات گسل از الگوی عددی ساده‌شده تیر- فنر استفاده می‌شود. از طرف دیگر به دلیل سهولت شبیه‌سازی‌، بیشتر شبیه‌سازی‌ها متمرکز بر روی گسل‌های‌ امتدادلغز بوده است. در مطالعه حاضر، از نمونه اجزای محدود سه‌بعدی و در قالب محیط پیوسته جهت شبیه‌سازی رفتار لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس استفاده شده است. جهت انطباق هر چه بهتر شبیه‌سازی با ویژگی‌های رفتاری لوله و خاک از عناصر پوسته‌ای1 و عناصر حجمی2 به ترتیب برای شبیه‌سازی لوله و خاک استفاده شده است. همچنین با در نظر گرفتن الگوی رفتاری کشسان – خمیری برای لوله و خاک، رفتار غیرخطی مصالح آن‌ها شبیه‌سازی شده است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی روش مرسوم تیر- فنر، اثر نسبت قطر به ضخامت لوله، زاویه شیب گسل و زاویه اتساع خاک بر پاسخ لوله مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که روش تیر- فنر مرسوم تنها در جابه‌جایی‌های کوچک گسل پاسخ‌های منطقی می‌دهد. افزایش نسبت قطر به ضخامت لوله، کاهش زاویه شیب گسل و افزایش زاویه اتساع خاک سبب افزایش مقادیر کرنش‌های فشاری ایجادشده در لوله می‌شود. همچنین، نتایج نشان داد که مقادیر کرنش‌های ایجاد شده در لوله با الگوی تغییر شکل لوله رابطه دارد.

کلمات کلیدی

, لوله مدفون, گسل معکوس, روش عددی, نرم‌افزار ABAQUS, اندرکنش خاک و لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066189,
author = {منشی زاده نائین, امین and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس},
journal = {علوم و مهندسی زلزله},
year = {2017},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-6097},
pages = {49--66},
numpages = {17},
keywords = {لوله مدفون، گسل معکوس، روش عددی، نرم‌افزار ABAQUS، اندرکنش خاک و لوله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس
%A منشی زاده نائین, امین
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J علوم و مهندسی زلزله
%@ 2476-6097
%D 2017

[Download]