حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (143-150)

عنوان : ( شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران )

نویسندگان: زهره مرادی , محسن مهرور , احسان نظیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کل آنها استخراج شد. طی آزمون RNA طی سالهای 1392 و 1393 ، تعداد 50 نمونه برگ لوبیا دارای علائم از مزارع استان مازندران جمعآوری و 680 در 13 نمونه bp قطعهای به طول (CI) Cylindrical inclusion با استفاده از یک جفت آغازگر دژنره منطبق بر ژن کدکننده پروتئین RT-PCR مربوط به دو جدایه PCR نشان از آلودگی به یک پوتیویروس داشت. محصول ،CIF/R تکثیر گردید. تکثیر اختصاصی نمونههای آلوده با آغازگرهای متعلق به ویروس PCR توالییابی شد. آنالیز بلاست توالیها نشان داد که قطعات تکثیر شده در واکنش ،pTG19-T پس از همسانهسازی در حامل Bean ) از لوبیا سفید) و ویروس موزاییک معمولی لوبیا ) (Bean common mosaic necrosis virus, BCMNV) موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا نشان داد که جدایهی CI از لوبیا چشم بلبلی) است. آنالیز فیلوژنتیکی جدایههای تعیین ترادف شده در ناحیه ژنی ) (common mosaic virus, BCMV 98 %) با جدایه آمریکا / 96 % و 7 / از ساری) در سطح نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای به ترتیب دارای بیشترین شباهت ( 8 ) BCMV-MAZ تعیین توالی شده از جویبار ) بیشترین ) BCMNV-MAZ میباشد . همچنین جدایه (Habin 91 %) با جدایه کره جنوبی ( 1 / 79 % و 6 / و کمترین شباهت ( 5 (RU1M) در سطح نوکلئوتیدی دارد. در سطح اسید آمینهای نیز NL 96 %) را با 8 / و کمترین شباهت ( 9 NL5 ،NL-3 K 97 %) را با جدایههای آمریکایی / شباهت ( 8 % 97/7 شباهت با سایر جدایههای مورد بررسی دارد. این اولین گزارش از وجود ویروسهای مذکور در استان مازندران به روش مولکولی است.

کلمات کلیدی

, آنالیز فیلوژنتیک, RT-PCR , BCMNV , BCMV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066196,
author = {مرادی, زهره and مهرور, محسن and احسان نظیفی},
title = {شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {143--150},
numpages = {7},
keywords = {آنالیز فیلوژنتیک، RT-PCR ،BCMNV ،BCMV},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران
%A مرادی, زهره
%A مهرور, محسن
%A احسان نظیفی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]