بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-12) , صفحات (119-137)

عنوان : ( نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان( )

نویسندگان: علی باغدار دلگشا , عباس سرافرازی , هما زنجانی زاده اعزازی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نابرابری های اجتماعی را می توان به سه حوزۀ نابرابری های طبقاتی، جنسیتی و قومیتی تقسیم کرد. بسیاری از نمونه های آن در اسناد و منابع باقی مانده از ادوار مختلف تاریخی قابل مشاهده است. در این بین اهمیت توجه به مطالب مندرج در کتب آموزشی نیز به این دلیل است که آن ها منعکس کنندۀ نوع باورهای جامعه برای چگونگی اجتماعی شدن افراد و نقش پذیری اجتماعی آنان است. این پژوهش بررسی موضوع نابرابری های اجتماعی در 0921 شمسی(را مورد بحث خود قرار داده است. پژوهش - کتب درسی دورۀ مشروطه ) 0921 حاضر به روش اسنادی و با تأکید بر دو فن تحلیل محتوا و بافت موقعیت کلمات گردآوری شده است. این تحقیق می کوشد تا به پرسش هایی چون نابرابری جنسیتی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه، نقش مفهوم جنسیت در نوع اجتماعی شدن افراد به خصوص دختران و بررسی مهم ترین نقش های ترسیمی برای آنان در این کتب درسی، پاسخ دهد. در این - منابع آموزشی نوع رابطۀ نقش های زنان در رابطه با نقش های مردان به سه دستۀ 0 نقش های وابستۀ زن به مرد 9-نقش های دارای مساوات میان زن و مرد و 3-استقلال نقش زنان از نقش مردان قابل مشاهده است؛ نتیجۀ بررسی نشان می دهد که در منابع آموزشی این دوره تنها در کتاب تربیت نسوان می توان نمونۀ استقلال نقش و عدم وجود نابرابری های اجتماعی را مشاهده کرد.

کلمات کلیدی

, نابرابری های اجتماعی, کتب درسی دورۀ مشروطه, جنسیت, زنان, اجتماعی شدن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066203,
author = {باغدار دلگشا, علی and سرافرازی, عباس and زنجانی زاده اعزازی, هما and وکیلی, هادی},
title = {نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان(},
journal = {بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-8973},
pages = {119--137},
numpages = {18},
keywords = {نابرابری های اجتماعی، کتب درسی دورۀ مشروطه، جنسیت، زنان، اجتماعی شدن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان(
%A باغدار دلگشا, علی
%A سرافرازی, عباس
%A زنجانی زاده اعزازی, هما
%A وکیلی, هادی
%J بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی
%@ 2008-8973
%D 2017

[Download]