حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (412-418)

عنوان : ( شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران )

نویسندگان: فاطمه طبسی نژاد , بهروز جعفرپور , حمید روحانی , محمد زکی عقل , محسن مهرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس های 8 کیلو باز و شش / می باشند. پیکره های این دو ویروس رشته ای و دارای یک قطعه آر.ان.ای تک لای مثبت به اندازه تقریبی 5 Betaflexiviridae از مزارع سیب زمینی مناطق مختلف ایران نمونه برداری شد. شناسایی گیاهان آلوده PVS و PVM چهارچوب ژنی است. برای تعیین فراوانی ویروسهای تکثیر شد. از 970 نمونه جمع آوری S و M در آزمون الایزای مستقیم انجام و در واکنش زنجیره ای پلیمراز طول کامل پروتئین پوششی ویروس های سیب زمینی بودند. بیشتر نمونه ها آلودگی مخلوط به هر دو S سیب زمینی و ویروس M 17 درصد از نمونه ها آلوده به ویروس / 10 و 1 / شده به ترتیب 5 علائم موزاییک خفیف و بدشکلی برگ و در گیاهان PVM بود. در گیاهان محک مایه زنی شده با PVM بیشتر از PVS ویروس را داشتند ولی فراوانی - سیب زمینی به ترتیب 100 S و M علائم موزاییک، نکروز برگ و بدشکلی برگ مشاهده شد. ژن پروتئین پوششی ویروس های PVS تلقیح شده با 70 درصد در سطح نوکلئوتیدی با جدایه های موجود در بانک ژن شباهت داشتند

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, آزمون الایزا, واکنش زنجیره ای پلیمراز, درصد شباهت S سیب زمینی, ویروس M
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066208,
author = {طبسی نژاد, فاطمه and جعفرپور, بهروز and روحانی, حمید and زکی عقل, محمد and مهرور, محسن},
title = {شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {412--418},
numpages = {6},
keywords = {سیب زمینی، آزمون الایزا، واکنش زنجیره ای پلیمراز، درصد شباهت S سیب زمینی، ویروس M},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران
%A طبسی نژاد, فاطمه
%A جعفرپور, بهروز
%A روحانی, حمید
%A زکی عقل, محمد
%A مهرور, محسن
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]