حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (318-324)

عنوان : ( شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا غلام پور , محمد زکی عقل , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از مخرب ترین بیماری ویروسی مو است که موجب (Grapevine fanleaf virus, GFLV) بیماری برگ بادبزنی توسط ویروس برگ بادبزنی مو خسارت جبران ناپذیری در تاکستان ها می شود. به منظور تعیین پراکنش این ویروس در تاکستان های استان های خراسان رضوی در طی سال های 1391 و 1392 تعداد 280 نمونه برگی از تاکستان های عمده استان خراسان رضوی به صورت تصادفی جمع آوری شد. با استفاده از آنتی بادی جدایه ایرانی ویروس در آزمون آلیزا آلودگی به در 187 نمونه تایید گردید. بیشترین میزان آلودگی در بین نمونه های جمع آوری شده از شهرستان کاشمر با 90 درصد آلودگی بود. میزان آلودگی در سایر GFLV مناطق بین 32 تا 63 درصد متغیر بود. با مایه زنی عصاره تاک های آلوده به سلمه تره تولید لکه های کلروتیک و رگبرگ روشنی در برگ های جدید شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده قطعه ای به طول 1000 جفت باز از پروتئین پوششی ویروس تکثیر شد. نتایج تعیین ترادف و مقایسه توالی های به دست آمده با بانک 90 درصد شباهت با ایزوله های موجود در بانک ژن در سطح نوکلئوتیدی هستند. نتایج بیانگر گسترش وسیع - ژن نشان داد که جدایه های تعیین توالی شده دارای 92 این ویروس در تاکستان های استان خراسان رضوی می باشد.

کلمات کلیدی

, ایران, پراکنش, خراسان رضوی, ویروس برگ بادبزنی مو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066209,
author = {غلام پور, زهرا and زکی عقل, محمد and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {318--324},
numpages = {6},
keywords = {ایران، پراکنش، خراسان رضوی، ویروس برگ بادبزنی مو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی
%A غلام پور, زهرا
%A زکی عقل, محمد
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]