حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (127-133)

عنوان : ( مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو )

نویسندگان: زهرا غلام پور , محمد زکی عقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود مقادیر زیاد ترکیبات فنلی و پلی ساکاریدها در بافتهای مو از معضلات استخراج اسید نوکلئیک با کیفیت بالا از این گیاه است. به منظور ردیابی با یکدیگر مقایسه و روش استخراج اسید نوکلئیک از این گیاه بهینه سازی RNA موثر ویروس برگ بادبزنی مو در تاکهای آلوده چهار روش استخراج شد. کیفیت اسید نوکلئیک استخراج شده به روشهای اسپکتروفوتومتری و واکنش زنجیره ای پلی مراز با نسخه برداری معکوس تعیین شد . در بین روشهای مورد مقایسه اختلاف زیادی در نتایج مشاهده شد به نحوی که بعضی از این روشها قادر به شناسائی ویروس در بافت آلوده نبودند . در بین در بافر استخراج همواره بیشترین غلظت و بالاترین کیفیت اسید نوکلئیک را در پی داشت و ردیابی CTAB-PVPP روشهای مورد بررسی، استفاده از ویروس در اغلب نمونه ها امکان پذیر بود.

کلمات کلیدی

, استخراج نوکلئیک اسید, مقایسه, ویروس برگ بادبزنی مو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066211,
author = {غلام پور, زهرا and زکی عقل, محمد},
title = {مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {127--133},
numpages = {6},
keywords = {استخراج نوکلئیک اسید، مقایسه، ویروس برگ بادبزنی مو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو
%A غلام پور, زهرا
%A زکی عقل, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]