پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2017-08-30

عنوان : ( بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) )

نویسندگان: سمانه دیانت , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده دگرآسیبی اولین بار در اواخر سال 1937 توسط Hans Molishبرای توصیف اثرات اتیلن تولید شده به وسیله میوه¬های رسیده مطرح شد (4). وی دگرآسیبی را تاثیر یک گیاه بر روی گیاه دیگر از طریق آزاد سازی مواد شیمیایی به محیط اطراف خود تعریف نمود. بعدها این تعریف توسط Rice (1974) کامل تر شد. به طوری که دگرآسیبی را در برگیرنده هر گونه تاثیر مفید یا مضر یک گیاه یا میکروارگانیسم بر روی سایر گیاهان از طریق تولید ترکیبات شیمیایی توصیف نمود. اثرات شیمیایی ترکیبات دگرآسیب بر متابولیسم گیاهان به صورت اثر بر تقسیم میتوز، طویل شدن و فراساختارهای سلولی، هورمون¬های القاء کننده رشد، نفوذ¬پذیری غشای سلول و درنهایت جذب مواد معدنی بیان شد (6). پدیده دگرآسیبی اغلب باعث کاهش رشد¬و¬نمو در گیاهان بیشتر از آنچه که رقابت برای نور و مواد غذایی می تواند باعث گردد، می شود. در پژوهش¬های متعدد ثابت شده است که علف¬های هرز در استفاده از این پدیده دگرآسیبی توانایی بالایی دارند و با تغییر شرایط محیطی به نفع خود، سبب کاهش کیفی وکمی عملکرد گیاهان می شوند (5). بررسی¬های دانشمندان، حکایت از توان دگرآسیب عصاره کاج بر سایر گیاهان دارد. در پژوهشی توسط Aliloo و همکاران (2012)، اثر دگرآسیب عصاره برگ کاج (Pinus eldracia) با غلظت¬های 5/2 و 5 و7 درصد (وزنی-حجمی) بر دو گونه علف¬هرز تلخه(Lolium perenne) و چمن خام کنتاکی Poa pratensis) ) نشان داد که تیمار مذکور سبب کاهش صفات جوانه¬زنی و رشد علف¬¬های هرز مورد مطالعه شد(1). در تحقیقی توسط Panayiotis و همکاران (2005) تیمار عصاره آبی کاج (P. halepensis) در غلظت¬های 6 و 5/12 و18 گرم در لیتر برگیاهminor Lemna و جودوسر (Avena sativa) ارزیابی و مشاهده شد که این امر باعث کاهش صفات مورفولوژیک علف هرز می گردد(8). در پژوهش دیگر توسط Mohammad و همکاران در سال 2010، اثرات دگرآسیب عصاره¬های آبی کاجhalpensis) (P. و بلوط (Qurecus coccifera) بر جوانه¬زنی گیاهان گندم، جو، عدس، نخود و لوبیا نشان داد که بیشترین میزان اثر کاهش مربوط به جوانه¬زنی گیاه لوبیا می باشد(7). مطالعهFerenandez و همکاران (2006) در مورد اثردگرآسیبی عصاره آبی کاج (Pinus halpensis در غلظت¬های 25 و50 درصد بر جوانه زنی کاهو (Lectuca sativa ) و کتان strictum) (Linum حکایت از اثر منفی داشته به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی برگیاه کتان (Linum strictum ) بوده است(3). درپژوهش انجام شده توسط Arouiee و همکاران (2010) نتیجه گرفتند که اثر دگرآسیب عصاره آبی و الکلی کاج (Pinus eldarica) و سرو نقره¬ای (Cupressus arizonica )، باعث مهار جوانه¬زنی Lolium prenne و Festuca arundinaceae شد(2). در پژوهش حاضر، تلاش شد تا تاثیر دگرآسیب عصاره آبی کاج به عنوان یک علف¬کش زیستی، بر روی دو گیاه لوبیاسفید و تاج¬خروس بررسی و توان این عصاره در جهت حذف احتمالی تاج¬خروس در مزارع لوبیاسفید بررسی گردد.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, جوانه¬زنی, کاج, لوبیاسفید, تاج¬خروس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066213,
author = {دیانت, سمانه and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره},
title = {بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {دگرآسیبی، جوانه¬زنی، کاج، لوبیاسفید، تاج¬خروس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)
%A دیانت, سمانه
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%J پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2017

[Download]