فلسفه و کلام اسلامی, دوره (50), شماره (2), سال (2017-11) , صفحات (187-205)

عنوان : ( استعاره وجود به مثابه امر سیال در فلسفه ملاصدرا )

نویسندگان: وحید خادم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نظریه شناختی استعاره، ادراک مفاهیم انتزاعی بواسطه استعاره های مفهومی میسر می شود بگونه ای که با حذف این استعاره ها، بخش بزرگی از معنای این مفاهیم نیز از دست می رود. با فرض پذیرش این نظریه، وجود به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم در فلسفه ملاصدرا نیز بواسطه استعاره های مفهومی گوناگونی فهم می شود. استعاره «وجود به مثابه ی امر سیال» ویژگی های جسم سیال را به وجود در الهیات نگاشت می شود. جسم سیال قادر به شکل حفظ خود نیست و به شکل ظرف خود در می آید و همچنین جسم سیال پیوسته و یکپارچه به نظر می رسد. این دو ویژگی در مفهوم سازی وحدت وجود نقش بسزایی دارد. همچنین در دیدگاه وحدت وجودی، خلق عالم ممکن با دو اصطلاح سریان و انبساط وجود توصیف می شود. دو اصطلاح مذکور نیز ریشه در فهم وجود به مثابه امر سیال دارد. استعاره مذکور هم در نظریه وحدت تشکیکی وجود به عنوان دیدگاه متوسط ملاصدرا و هم در نظریه وحدت شخصی وجود به عنوان دیدگاه نهایی او مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, استعاره مفهومی, وجود, ملاصدرا, انبساط, وحدت وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066214,
author = {خادم زاده, وحید},
title = {استعاره وجود به مثابه امر سیال در فلسفه ملاصدرا},
journal = {فلسفه و کلام اسلامی},
year = {2017},
volume = {50},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-9422},
pages = {187--205},
numpages = {18},
keywords = {استعاره مفهومی، وجود، ملاصدرا، انبساط، وحدت وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعاره وجود به مثابه امر سیال در فلسفه ملاصدرا
%A خادم زاده, وحید
%J فلسفه و کلام اسلامی
%@ 2008-9422
%D 2017

[Download]