حکمت معاصر, دوره (8), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (21-51)

عنوان : ( استعاره موجود حقیقی به مثابه امر ثابت نزد ابن سینا و ملاصدرا )

نویسندگان: وحید خادم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس نظریه شناختی استعاره، فهم مفاهیم انتزاعی بواسطه استعاره های مفهومی میسر می گردد بگونه ای که این استعاره ها بخشی از فرایند شناخت محسوب می گردند و با حذف آنان، بخشی از معنای مفاهیم مذکور نیز از دست می رود. استعاره موجود حقیقی به مثابه امر ثابت به صورت گسترده ای توسط فلاسفه یونانی و مسلمان همانند پارمینیدس، افلاطون، ارسطو، ابن سینا و ملاصدرا مورد استفاده قرار گرفته است. هر کدام از این فلاسفه تعبیر خاص خود را از موجود حقیقی ارائه داده اند اما در تمام این موارد یکی از مهمترین صفاتی که جهت توصیف موجود حقیقی بکار رفته است، ثبات و عدم تغییر است. در آثار فلاسفه مسلمان، واژگان حقیقت، تقرر و قوام از حیث لغوی به معنای ثبوت هستند. این واژگان در چارچوب استعاره مذکور جهت مفهوم سازی موجود حقیقی بکار گرفته شده¬اند. در فلسفه سینوی، هر کدام از وجود و ماهیت به صورت مستقل به ثبوت، حقیقت، تقرر و قوام متصف شده¬اند در حالی که در فلسفه صدرایی، تنها وجود استحقاق اتصاف به این صفات را دارد.

کلمات کلیدی

, ثبوت, حقیقت, تقرر, استعاره, وجود, ماهیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066218,
author = {خادم زاده, وحید},
title = {استعاره موجود حقیقی به مثابه امر ثابت نزد ابن سینا و ملاصدرا},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2017},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {2383-0689},
pages = {21--51},
numpages = {30},
keywords = {ثبوت، حقیقت، تقرر، استعاره، وجود، ماهیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعاره موجود حقیقی به مثابه امر ثابت نزد ابن سینا و ملاصدرا
%A خادم زاده, وحید
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2017

[Download]