روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (3), سال (2018-1) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعات )

نویسندگان: سعیده خسروی , ایمان الله بیگدلی , مهرداد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکالیف حافظه فعال می‌توانند با هدایت توجه مستقیم به یک گویه از حافظه، هنگامی‌که توجه به محتوای حافظه فعال قبل از آزمون کشیده شود، عملکرد را بهبود ‌بخشد. (به اصطلاح اثر سرنخ پس‌گستر نامیده شده‌است). این پژوهش مزایای سرنخ پس‌گستر را در طی دو آزمایش که با نرم‌افزار سوپرلب طراحی شده، بررسی می‌کند: آزمایش اول، اثر سرنخ پس‌گستر معتبر در مقایسه با بدون سرنخ با وجود و عدم وجود سرنخ قبل از آزمون حافظه ، آزمایش دوم، این فرضیه که آیا اثر سرنخ پس‌گستر در حافظه فعال دیداری نیاز به توجه مداوم به گویه نشانه‌دار دارد، از طریق قرار دادن یک تکلیف خواستار وقفه‌ی توجه بین سرنخ و آزمون بررسی شد. در این مطالعه که از نوع شبه‌آزمایشی با اندازه‌های مکرر بود، تعداد 30 نفر (15 نفر برای هر آزمایش) از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر و آزمون t برای نمونه‌های همبسته تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که سرنخ پس‌گستر معتبر نسبت به دو شرایط بدون سرنخ هم در زمان واکنش و هم در درصد پاسخ صحیح عملکرد بهتری داشت. همچنین، مزایای سرنخ پس‌گستر با تغییر توجه از حافظه تضعیف نمی‌شود و برای حفظ افزایش دست‌یابی به بازنمایی گویه‌های نشانه‌دار نیازی به توجه مداوم و پیوسته نیست. نتایج نشان داد که سرنخ پس‌گستر موجب بهبود عملکرد حافظه فعال دیداری فرد می‌شود.

کلمات کلیدی

, سرنخ پس‌گستر, حافظه فعال دیداری, توجه دیداری, بازیابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066219,
author = {خسروی, سعیده and بیگدلی, ایمان الله and مهرداد مظاهری},
title = {تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعات},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {January},
issn = {2345-5780},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {سرنخ پس‌گستر، حافظه فعال دیداری، توجه دیداری، بازیابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعات
%A خسروی, سعیده
%A بیگدلی, ایمان الله
%A مهرداد مظاهری
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2018

[Download]