سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (5), شماره (19), سال (2017-12) , صفحات (120-140)

عنوان : ( بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن اتفاق می افتد. در این تحقیق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1395 -1357 به بررسی اثر سرمایه گذاری در مسکن بر نرخ سود کوتاه مدت بانکی پرداخته شده است.نتایج مدل نشان داد که در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین سرمایه گذاری در ساخت و ساز و نرخ سود بانکی وجود دارد.اما در بلند مدت رابطه ای معنی دار بین متغیرهای الگو و نرخ سود بانکی وجود ندارد.برآورد الگوی تصحیح و خطا نشان داد که تعدیل به سمت تعادل باسرعت اندکی انجام می شود.

کلمات کلیدی

سرمایه گذاری؛ بخش مسکن؛ سود بانکی؛ الگوی ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066234,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2017},
volume = {5},
number = {19},
month = {December},
issn = {۲۳۴۵-۲۵۴۴},
pages = {120--140},
numpages = {20},
keywords = {سرمایه گذاری؛ بخش مسکن؛ سود بانکی؛ الگوی ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ ۲۳۴۵-۲۵۴۴
%D 2017

[Download]